240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Předseda klubu SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Předseda klubu

Předseda klubu řídí a navenek zastupuje klub. Předseda klubu je volen představenstvem klubu.

Od 5.4.2006 definují stanovy SU funkci předsedy klubu takto (čl. 12):

12. Předseda a místopředseda

a) Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje. Předsedu jmenuje prezident na základě návrhu představenstva.
b) Funkční období předsedy trvá dva roky, pokud stanovy klubu nestanoví kratší dobu. Předseda může písemně pověřit některého ze členů klubu výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
c) Předseda
 • řídí a koordinuje činnost klubu,
 • je odpovědný za činnost a hospodaření klubu a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření klubu a na základě pověření prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem klubu a jménem klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše.
 • informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se klubu,
 • spravuje finanční prostředky a majetek klubu,
 • svolává zasedání představenstva,
 • vyhlašuje volby do představenstva,
 • přijímá členy klubu a zapisuje je na seznam členů klubu,
 • přijímá příspěvky a dary pro klub,
 • má nárok na odměnu.
d) Předseda nesmí zároveň zastávat funkci předsedy nebo místopředsedy jiného klubu.

Historie

V době do 11.7.2000 stanovy SU nedefinovaly klub ani funkci předsedy klubu.

Schválením 2. stanov (11.7.2000) byly zavedeny kluby a jeho orgány včetně předsedy klubu (čl. IX. odst. 2b) a vztahy mezi nimi. Zástupcem předsedy klubu byl zástupce klubu.

b. Předseda klubu
Zastupuje daný Klub a je zodpovědný Kancléři za bezproblémový chod Klubu. Povinností Předsedy klubu je podávat měsíční hlášení o stavu Klubu Kancléři. Předseda klubu je jmenován Prezidentem na návrh Představenstva klubu.
c. Zástupce klubu
Předseda klubu určí Zástupce klubu, kterého musí schválit Představenstvo a Rada. Zástupce klubu zastupuje Předsedu klubu.

Schválením 3. stanov (9.3.2001) získal předsedy klubu pravomoc nakládat s majetkem klubu a k tomu odpovědnost za hospodaření a ze zástupců klubu se stali tajemníci.

b. Předseda klubu
Zastupuje daný Klub a je zodpovědný Kancléři za bezproblémový chod Klubu. Povinností Předsedy klubu je podávat hlášení o stavu Klubu Kancléři. Předseda klubu je jmenován Prezidentem na návrh Představenstva klubu. Předseda má odpovědnost za hospodaření klubu a na základě pověření Prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem klubu a jménem klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše. Předseda klubu odpovídá za vedení účetnictví Klubu SU.
c. Tajemník klubu
Předseda klubu určí Tajemníka klubu, kterého musí schválit Představenstvo. Tajemník klubu zastupuje Předsedu klubu.

Schválením 4. stanov (25.4.2002) se práva a povinnosti opět zpřesnily (čl. XIV.)a z tajemníků klubu se stali definitivně místopředsedové.

XIV. Předseda

 1. Předseda
  Zastupuje daný Klub a je zodpovědný Prezidentovi za bezproblémový chod Klubu. Předseda je informován o všech zásadních věcech týkajících se Klubu. Předseda je jmenován Prezidentem na návrh Představenstva klubu na funkční období 2 let. Předseda má odpovědnost za hospodaření Klubu a na základě pověření Prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem Klubu a jménem Klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše. Předseda klubu odpovídá za vedení účetnictví Klubu. Povinností Předsedy je podávat hlášení dle Interních předpisů, o stavu Klubu Centrále a Radě minimálně 1x za pololetí. Předseda může písemně pověřit některého ze členů Představenstva výkonem některých svých práv a povinností. Předseda nesmí zároveň zastávat funkci Prezidenta, člena Rady, Předsedy nebo Místopředsedy jiného Klubu.
 2. Kompetence Předsedy
  V kompetenci Předsedy je zejména
  a) řídit a koordinovat činnost Klubu,
  b) informovat a být informován o všech zásadních věcech týkajících se Klubu,
  c) nést spolu s Místopředsedou odpovědnost za finanční a technický chod Klubu a vedení účetnictví,
  d) spravovat finanční prostředky a majetek Klubu,
  e) svolávat Představenstvo,
  f) vyhlašovat volby do Představenstva,
  g) jmenovat a odvolávat Místopředsedu,
  h) zapisovat členy Klubu na Seznam členů klubu,
  i) mít nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Představenstvo svým usnesením,
  j) moci hospodařením pověřit určitou osobu, nezbavuje se tím však své odpovědnosti,
  k) povinnen umožnit jakoukoli kontrolu hospodaření Centrále a Radě,
  l) předkládat Centrále a Radě zprávu o stavu klubu minimálně 1x za pololetí,
  m) přijímat se souhlasem Prezidenta příspěvky a dary sponzorů Klubu.
 3. Odvolání Předsedy
  Předsedu odvolává Představenstvo nadpoloviční většinou všech hlasů členů Představenstva. V případě odvolání Předsedy přecházejí jeho práva a povinnosti na Místopředsedu. V případě, že není jmenován, pak na Prezidenta. V případě, že končí funkční období Předsedy, svolá Představenstvo tak, aby mohl být navržen Prezidentovi nový Předseda. Pokud má klub pozastavenou činnost, je Grémium oprávněno Předsedu odvolat.
Jmenné prostory

Varianty
Akce