240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

3. stanovy SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


3. Stanovy Studentské Unie ČVUT

I. Studentská unie ČVUT

 1. Název sdružení je „Studentská Unie ČVUT“, ve zkratce „SU ČVUT“.
 2. Sídlem sdružení je: Zikova 4, 166 36 Praha 6 Dejvice
 3. Cílem činnosti sdružení je rozvoj a podpora kulturních, sportovních, vědeckých a jiných zájmových činností studentů a ochrana a prosazování práv a zájmů studentů ČVUT.
 4. SU ČVUT je založena podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších právních úprav jako občanské sdružení, které přijímá tyto stanovy.

II. Orgány SU ČVUT

Orgány Studentské Unie ČVUT (dále jen SU ČVUT) tvoří:
a. Grémium Studentské Unie ČVUT (dále jen Grémium)
b. Rada Studentské Unie ČVUT (dále jen Rada)
c. Prezident Studentské Unie ČVUT (dále jen Prezident)
d. Kancléř Studentské Unie ČVUT (dále jen Kancléř)
e. Předseda Rady Studentské Unie ČVUT(dále jen Předseda Rady)
e. Kluby SU ČVUT (dále jen Kluby)
f. Představenstvo klubu SU ČVUT (dále jen Představenstvo)
g. Předseda klubu SU ČVUT (dále jen Předseda klubu)
h. Tajemník klubu SU ČVUT (dále jen Tajemník klubu)
Jejich činnost, práva a povinnosti jsou dále vymezena.

III. Zastupované členství

 1. Vznik zastupovaného členství
  Zastupovaným členem se může stát každý student nebo zaměstnanec vysoké školy, který svou vůli být zastupován stvrdí podpisem, jímž zároveň vyjadřuje souhlas se stanovami SU ČVUT. Tento podpis musí být uveden v Seznamu zastupovaných členů. Seznam zastupovaných členů musí obsahovat u každého zastupovaného člena jméno, rodné číslo, fakultu, e-mailovou adresu a případné další údaje nutné pro identifikaci člena.
 2. Zánik zastupovaného členství
  Zánik zastupovaného členství se děje jako následek:
  a. ukončení studia na ČVUT
  b. ukončení pracovního poměru na ČVUT
  c. ukončení členství v Klubu na základě předpisů SU ČVUT
  d. doručení písemné žádosti o ukončení zastupovaného členství Předsedovi příslušného Klubu nebo Radě
  e. úmrtí
 3. Práva a povinnosti zastupovaných členů
  Zastupovaní členové nemají vůči SU ČVUT žádné povinnosti ani závazky, pokud je neurčí Klub. Zastupovaní členové volí Radu, mají právo účastnit se aktivit Klubů jejichž jsou členy a podílet se na volbě a odvolání Představenstva klubu.

IV. Členství

 1. Vznik členství
  Členem SU ČVUT se mohou stát studenti ČVUT, fyzické a právnické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Členství vzniká zápisem do Seznamu členů. Seznam členů musí obsahovat u každého člena jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu a případné další údaje nutné pro identifikaci člena (u právnické osoby se tyto údaje týkají statutárního zástupce). O zapsání do Seznamu členů rozhoduje Prezident. V případě zamítnutí Prezidentem se může žadatel obrátit na Radu. Každý člen je zároveň zastupovaným členem.
 2. Zánik členství
  Členství zaniká výmazem člena ze Seznamu členů jako následek:
  a. ukončení studia na ČVUT, pokud člen nepodá žádost o pokračování členství
  b. ukončení pracovního poměru na ČVUT, pokud člen nepodá žádost o pokračování členství
  c. doručení písemné žádosti o ukončení členství Prezidentovi
  d. ukončení členství na základě předpisů SU ČVUT
  e. úmrtí
 3. Práva a povinnosti členů
  Právem každého člena SU ČVUT je účastnit se zasedání Grémia a Rady. Jeho povinností je vyvíjet činnost zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Členové jsou povinni řídit se Stanovami SU ČVUT, Interními předpisy a rozhodnutím Grémia, Rady a Prezidenta.

V. Grémium

 1. Grémium
  Grémium je nejvyšší orgán SU ČVUT. Tvoří jej Prezident, Kancléř a Předsedové klubů. Prezident svolává Grémium vždy, když to uzná za vhodné nebo požádá–li o to třetina Grémia, nejméně však jednou za semestr.
 2. Usnesení Grémia
  Usnesením se vyjadřuje Grémium k činnosti SU ČVUT. Grémium je usnášení schopné za účasti nadpoloviční většiny všech členů Grémia. K přijetí usnesení Grémia je třeba souhlasu prosté většiny všech přítomných členů Grémia. V případě, že s usnesením Grémia nesouhlasí Předsedové klubů s minimálně 1/2 počtu všech zastupovaných členů SU ČVUT, mohou platnost tohoto usnesení zrušit. K přijetí usnesení o změně Stanov a zániku SU ČVUT je třeba souhlasu 2/3 všech členů Grémia. Usnesení Grémia musí být vždy vydáno písemně.
 3. V kompetenci Grémia je zejména:
  a. změna stanov SU ČVUT
  b. schvalování rozpočtu SU ČVUT
  c. vydávání interních předpisů
  d. určování odměn členům SU ČVUT
  e. hlasování o zániku SU ČVUT
  f. volit a odvolávat Prezidenta

VI. Rada

 1. Rada
  Rada je kontrolním orgánem SU ČVUT. Tvoří ji zástupci jednotlivých fakult ČVUT, studenti ČVUT starší 18 let. Každá fakulta ČVUT může být v Radě zastoupena nejvýše jedním jejím členem. V Radě musí být zastoupena svým zástupcem alespoň polovina fakult ČVUT. Rada spravuje majetek SU ČVUT. Členství v Radě je čestné bez nároku na odměnu. Člen rady nesmí být členem Grémia.
 2. Členové Rady
  Člena Rady za svou fakultu volí a odvolávají zastupovaní členové jednotlivé fakulty. Řádným volebním obdobím jsou dva roky. Při doplňovacích volbách je to doba do následujících řádných voleb. Člen Rady je povinen hájit zájmy zastupovaných členů a informovat o činnosti SU ČVUT v rámci své fakulty. Volby rady vyhlašuje Předseda Rady na základě usnesení Rady.
 3. Odvolání člena Rady
  Rada SU ČVUT je povinna uspořádat referendum o odvolání člena Rady dané fakulty na základě petice minimálně 50 zastupovaných členů dané fakulty.
  O termínu a způsobu konání referenda rozhodne Rada na svém nejbližším zasedání. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do čtyř kalendářních měsíců od tohoto zasedání. O odvolání člena Rady SU ČVUT rozhodne prostá většina všech účastníků referenda. Odstoupí–li, nebo je odvolán člen Rady, vyhlásí Rada doplňující volby do Rady nejpozději do tří měsíců. Do té doby může Prezident jmenovat jeho zástupce.
  Rada jako celek může být odvolána dvoutřetinovou většinou všech členů SU ČVUT.
 4. Pravomoce
  Členové Rady volí a odvolávají ze svého středu Předsedu Rady. Člen Rady má volný přístup na každou akci i na každé jednání kterékoli součásti SU ČVUT. Rada plní funkci vnitřního kontrolního orgánu SU ČVUT. Rada má pravomoc na svém zasedání zrušit rozhodnutí Grémia a jakékoliv jiné části SU ČVUT. Rada má pravomoc vyloučit člena i zastupovaného člena SU ČVUT.
 5. Zasedání Rady
  Zasedání Rady svolává Předseda Rady podle potřeby, nejméně však jednou za semestr. Svolá je bezodkladně vždy, požádá–li o to Prezident. V nutných případech může zasedání Rady svolat kterýkoli její člen. Veřejných zasedání Rady se smí zúčastnit kterýkoli člen SU ČVUT. Na zasedání Rady je vždy zván Prezident.
 6. Usnesení Rady
  K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Usnesení Rady musí být vždy vydáno písemně. Proti usnesení rady se lze odvolat ke Grémiu.

VII. Prezident

 1. Vymezení funkce
  Prezident je statutárním orgánem SU ČVUT, řídí SU ČVUT, zastupuje ji navenek, je navenek odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za její hospodaření. Prezident je informován o všech zásadních věcech týkající se SU ČVUT a jejich Klubů. Prezident je jednou ročně schvalován Grémiem formou usnesení Grémia. Prezident může být usnesením Grémia odvolán. V případě odvolání či dočasné neschopnosti Prezidenta vykonávat své povinnosti, přecházejí jeho práva a povinnosti na Kancléře. Prezident může písemně pověřit některého ze členů SU ČVUT výkonem některých svých práv a povinností. Prezident nesmí zároveň zastávat funkci člena Rady, člena Představenstva klubu, Předsedy klubu a Tajemníka klubu.
 2. Povinnosti Prezidenta
  a. řídit SU ČVUT
  b. informovat o všech zásadních změnách týkajících se SU ČVUT
  c. koordinovat činnost SU ČVUT
  d. nést odpovědnost za finanční a technický chod SU ČVUT
  e. předkládat Grémiu návrh činnosti na další období
  f. odpovídat za vedení účetnictví SU
 3. Práva Prezidenta
  a. kontrolovat činnost Klubů a jejich hospodaření
  b. úkolovat Představenstva klubů, Předsedy klubů a Tajemníky klubů
  c. účastnit se jednání Rady a všech dalších jednání a akcí všech částí SU ČVUT
  d. být informován o všech záležitostech týkajících se činnosti SU ČVUT a jejich Klubů
  e. nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Grémium svým usnesením
  f. podat Radě návrh na ukončení členství či zastupovaného členství v SU
  g. spravovat finanční prostředky a hmotný majetek SU, mimo finančních prostředků a majetků Klubů SU

VIII. Kancléř

 1. Vymezení funkce
  Kancléř zastupuje ve všech věcech Prezidenta. Kancléř je jmenován Prezidentem a jednou ročně je schvalován Grémiem formou usnesení Grémia. Kancléř může být usnesením Grémia odvolán. V případě odvolání či dočasné neschopnosti Kancléře vykonávat své povinnosti, přecházejí jeho práva a povinnosti na člena SU ČVUT, kterého určí Grémium. Kancléř může pověřit písemně některého ze členů SU ČVUT výkonem některých svých práv a povinností.
 2. Povinnosti Kancléře
  a. informovat o všech zásadních změnách týkajících se SU ČVUT
  b. koordinovat činnost SU ČVUT a jednotlivých Klubů
  c. za své činy je odpovědný Prezidentu a Grémiu
  d. nést odpovědnost za finanční a technický chod SU ČVUT
 3. Práva Kancléře
  a. kontrolovat činnost Klubů a jejich hospodaření
  b. úkolovat Představenstva klubů, Předsedy klubů a Tajemníky klubů
  c. účastnit se všech jednání a akcí všech částí SU ČVUT
  d. být informován o všech záležitostech týkajících se činnosti SU ČVUT a jejich Klubů
  e. nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Grémium svým usnesením

IX. Klub

 1. Preambule
  Klub je zájmové sdružení určitého počtu členů nebo zastupovaných členů SU ČVUT, sdružující tyto členy za účelem prosazování společných zájmů. Členem Klubu se může stát každý zastupovaný člen, který svou vůli být členem Klubu stvrdí podpisem v seznamu členů Klubu, jímž zároveň vyjadřuje souhlas se stanovami SU ČVUT a Klubu.
 2. Orgány
  a. Představenstvo
  Je voleno členy Klubu. Představenstvo musí navrhnout Prezidentu Předsedu klubu. Počet členů v představenstvu záleží na velikosti klubu. Členové Představenstva jsou členové SU ČVUT.
  b. Předseda klubu
  Zastupuje daný Klub a je zodpovědný Kancléři za bezproblémový chod Klubu. Povinností Předsedy klubu je podávat hlášení o stavu Klubu Kancléři. Předseda klubu je jmenován Prezidentem na návrh Představenstva klubu. Předseda má odpovědnost za hospodaření klubu a na základě pověření Prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem klubu a jménem klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše. Předseda klubu odpovídá za vedení účetnictví Klubu SU.
  c. Tajemník klubu
  Předseda klubu určí Tajemníka klubu, kterého musí schválit Představenstvo. Tajemník klubu zastupuje Předsedu klubu.
 3. Hospodaření
  a. Právo nakládat s majetkem KlubuPředseda klubu, který je plně odpovědný za hospodářskou činnost Klubu.
  b. Předseda klubu může hospodařením pověřit určitou osobu, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
  c. Klub je povinen vést interní účetnictví kompatibilní s účetnictvím SU ČVUT.
  d. Klub je povinen umožnit jakoukoli kontrolu hospodaření Radě, Prezidentovi, nebo jím delegované kontrolní skupině.
  e. Klub musí informovat Grémium o koncepci a zásadních krocích Klubu.
 4. Předpisy
  a. Každý Klub musí mít vlastní stanovy, se kterými musí být seznámen každý člen Klubu. Souhlas se stanovami Klubu zpečetí svým podpisem. Předpisy musejí být v souladu se stanovami Studentské Unie ČVUT.
  b. Stanovy schvaluje Grémium.
  c. Změny v předpisech musí schválit Představenstvo klubu a musí být předloženy ke schválení Grémiu.
 5. Založení Klubu
  a. Klub může založit kterýkoli člen SU ČVUT.
  b. Zakládající člen musí vytvořit a předložit ke schválení předpisy a cíle klubu Grémiu.
  c. Klub začíná fungovat schválením svého předpisu.
 6. Rozpuštění klubu
  a. Klub je možno rozpustit, jestliže se pro rozpuštění vysloví všichni jeho členové.
  b. Klub je možno rozpustit Radou z důvodů opakovaného a hrubého porušování stanov SU ČVUT nebo pokud je jeho jednání neslučitelné s předpisy ČVUT.
  c. O majetku rozpuštěného klubu rozhodne Grémium.

X. Hospodaření

 1. Předmětem činnosti SU ČVUT jsou zejména:
  a. organizace kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
  b. zajištění informační podpory studentů
  c. studentské aktivity
  d. správa a provoz majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU ČVUT
  e. koupě a prodej zboží a majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU ČVUT
  f. podnikatelská činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU ČVUT.
 2. V souladu s vymezeným předmětem činnosti tvoří příjmy:
  a. členské příspěvky
  b. prostředky získané z grantů
  c. příspěvky a dary sponzorů, které můžu přijímat pouze Prezident nebo jím zmocněná osoba. O jejich využití rozhoduje Prezident.
  d. peněžní hotovosti získané z pořádání kulturních a společenských akcí
  e. úhrady jiných organizací za služby poskytnuté v rámci studentských aktivit
  g. další hospodářská činnost a jiné příjmy
 3. V souladu s vymezeným předmětem činnosti tvoří výdaje:
  a. platby za nákup zboží sloužícího k realizaci cílů SU ČVUT
  b. nájemné a úhrady za služby spojené s pořádáním akcí
  c. úhrady spojené s provozem majetku SU ČVUT
  d. platby za nákup zboží sloužícího k získání výše popsaných příjmů
  e. odměny členům SU ČVUT za jejich aktivity, které jsou v souladu s cíly SU ČVUT
  f. provozní náklady
  g. poplatky a jiné nepravidelné platby
 4. Zánik
  V případě zániku sdružení připadne po vyrovnání závazků a pohledávek veškerý zbylý majetek jiné studentské organizaci při ČVUT nebo ČVUT dle rozhodnutí Rady.
 5. Podrobnosti
  Podrobnosti ohledně hospodaření mohou být upraveny Interními předpisy.

XI. Interní předpisy

Interní předpisy jsou předpisy upravující podrobněji práva a povinnosti členů a orgánů SU ČVUT. Interní předpisy nesmí rozšiřovat povinnosti členů nad rámec daný Stanovami. Interní předpisy musí být v souladu s těmito Stanovami. Rozhoduje o nich Grémium


Schválené na zasedání Grémia SU ČVUT v Praze dne 20. února 2001


Bc. Michal Glončák v.r.
SU ČVUT
Jmenné prostory

Varianty
Akce