240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Místopředseda klubu SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Místopředseda klubu

Místopředseda klubu zpravidla zastupuje předsedu a je zpravidla předsedou jmenován.

Od 5.4.2006 definují stanovy SU funkci místopředsedy takto (čl. 12 odst e):

e) Pravomoci místopředsedy definují stanovy klubu.

Historie

V době do 25.4.2002 stanovy SU nedefinovaly funkci místopředsedy klubu.


V době mezi platnosti 1. stanov SU (do 10.7.2000) neexistovala žádná obdobná funkce. Po schválení 2. stanov (11.7.2000) se obdobná funkce jmenovala zástupce klubu. Další změnou stanov (9.3.2001) se ze zástupců klubu stali tajemníci a čtvrté stanovy konečně změnily tajemníky na místopředsedy.


Po dobu platnosti 4. stanov SU (25.4.2002-5.4.2005) byly pravomoci místopředsedy jasně definovány (čl. XV.):

XV. Místopředseda

 1. Místopředseda
  Zastupuje ve všech věcech Předsedu a to na základě jeho pověření. Místopředseda je jmenován Předsedou a schvalován Představenstvem formou usnesení. Místopředseda může písemně pověřit některého ze členů Představenstva výkonem některých svých práv a povinností. Místopředseda nesmí zároveň zastávat funkci Prezidenta, člena Rady, Předsedy nebo Místopředsedy jiného Klubu.
 2. Kompetence Místopředsedy
  V kompetenci Místopředsedy je zejména
  a) dohlížet na činnost Klubu,
  b) informovat a být informován o všech zásadních věcech týkajících se Klubu,
  c) nést spolu s Předsedou odpovědnost za finanční a technický chod Klubu a vedení účetnictví,
  d) mít nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Představenstvo svým usnesením.
 3. Odvolání Místopředsedy
  Místopředseda může být odvolán Předsedou nebo nadpoloviční většinou všech hlasů členů Představenstva. Při odvolání nebo skončení funkčního období Předsedy končí funkční období Místopředsedy kromě případu, kdy je Místopředseda pověřen výkonem práv a povinností Předsedy. Pokud má klub pozastavenou činnost, je Grémium oprávněno Místopředsedu odvolat.
Jmenné prostory

Varianty
Akce