240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

4. stanovy SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


4. Stanovy Studentské Unie ČVUT

I. Studentská Unie ČVUT

 1. Název sdružení je Studentská Unie ČVUT, ve zkratce SU ČVUT.
 2. Sídlem sdružení je: Zikova 4, 166 36 Praha 6 Dejvice
 3. Cílem činnosti sdružení je rozvoj a podpora kulturních, sportovních, vědeckých a jiných zájmových činností studentů ČVUT.
 4. Studentská Unie ČVUT je založena podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů ve znění pozdějších právních úprav jako občanské sdružení, které přijímá tyto Stanovy.

II. Orgány a Dokumenty

 1. Orgány Studentské Unie ČVUT (dále jen SU) tvoří:
 2. SU vytváří následující Dokumenty:
  Jejich činnost, práva a povinnosti jsou dále vymezena.

III. Činnost a hospodaření

 1. Předmětem činnosti SU je zejména:
  a) organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
  b) využití informačních technologií pro podporu studia a využití volného času členů,
  c) správa a provoz majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU,
  d) nákup a prodej zboží a majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU,
  e) podnikatelská činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU.
 2. V souladu s vymezeným předmětem činnosti tvoří příjmy:
  a) členské příspěvky,
  b) prostředky získané z grantů,
  c) příspěvky a dary sponzorů Klubům, které může přijímat Předseda daného Klubu se souhlasem Prezidenta a o jejich využití rozhoduje Představenstvo klubu,
  d) ostatní příspěvky a dary sponzorů, které může přijímat a o jejich využití rozhodovat pouze Prezident nebo jím zmocněná osoba,
  e) peněžní hotovosti získané z pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
  f) úhrady jiných organizací za služby poskytnuté v rámci studentských aktivit,
  g) další hospodářská činnost a jiné příjmy.
 3. V souladu s vymezeným předmětem činnosti tvoří výdaje:
  a) platby za nákup zboží sloužícího k realizaci cílů SU,
  b) nájemné a úhrady za služby spojené s pořádáním akcí,
  c) úhrady spojené s provozem majetku SU,
  d) platby za nákup zboží sloužícího k získání výše popsaných příjmů,
  e) odměny členům SU za jejich aktivity, a to podle Interních předpisů SU,
  f) provozní náklady a poplatky.

IV. Interní předpisy

Interní předpisy jsou předpisy upravující podrobněji práva a povinnosti členů a orgánů SU ČVUT. Interní předpisy nesmí rozšiřovat povinnosti řadových členů nad rámec daný Stanovami. Interní předpisy musí být v souladu s těmito Stanovami. Rozhoduje o nich Grémium.

V. Členství

 1. Vznik členství
  Členy SU se mohou stát studenti ČVUT a další osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Každý člen kteréhokoliv Klubu je zároveň členem SU. Členství dalších osob vzniká zápisem do Seznamu nezávislých členů. Seznam nezávislých členů musí obsahovat u každého člena jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailovou adresu a podpis. O zapsání do Seznamu nezávislých členů rozhoduje Prezident. V případě zamítnutí Prezidentem se může žadatel obrátit na Radu.
 2. Zánik členství
  Členství zaniká jako následek:
  a) zániku členství v Klubech,
  b) výmazu člena ze Seznamu nezávislých členů,
  c) doručení písemné žádosti o ukončení členství Prezidentovi,
  d) nezaplacení členských příspěvků,
  e) úmrtí.
 3. Práva a povinnosti členů
  Právem každého člena SU je
  a) být informován o činnosti orgánů SU (Grémia, Rady a Centrály) prostřednictvím zápisů ze schůzí,
  b) být zvolen do Rady, pokud je studentem fakult ČVUT,
  c) být jmenován do Centrály,
  d) předkládat Radě, Centrále a Prezidentovi návrhy ke zlepšení práce SU,
  e) volit do orgánů SU.
  Povinností každého člena SU je řídit se Stanovami SU a Interními předpisy.

VI. Grémium

 1. Grémium
  Je nejvyšší orgán SU. Tvoří jej Prezident a Předsedové klubů.
 2. Kompetence Grémia
  V kompetenci Grémia je zejména
  a) schvalovat a měnit Stanovy SU,
  b) schvalovat Stanovy Klubů,
  c) schvalovat rozpočet SU,
  d) vydávat Interní předpisy,
  e) určovat odměny členům SU,
  f) hlasovat o zániku SU a rozhodovat o využití zbylého majetku SU,
  g) volit a odvolávat Prezidenta,
  h) schvalovat a odvolávat členy Centrály,
  i) rozhodovat o odvolání předsedy a místopředsedy Klubu, který má pozastavenou činnost,
  j) rozhodovat o zániku Klubu v případě, že není jmenován jeho Předseda a Místopředseda,
  k) rozhodovat o odvolání Představenstva Klubu proti pozastavení činnosti Klubu,
  l) určovat Interním předpisem výši členských příspěvků.
 3. Jednání Grémia
  Prezident svolává Grémium vždy, když to uzná za vhodné nebo požádá-li o to třetina jeho členů, nejméně však jednou za pololetí. Usnesením se vyjadřuje Grémium k činnosti SU. Grémium je usnášeníschopné za účasti nadpoloviční většiny všech jeho členů. K přijetí usnesení Grémia je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě, že s usnesením Grémia nesouhlasí Předsedové klubů s více než 50 % počtu všech členů SU, usnesení je neplatné. Tento nesouhlas musí být oznámen Prezidentovi do 7 dnů od zveřejnění Usnesení Grémia SU. Za počet členů se pro tyto účely považuje počet členů na konci minulého pololetí. K přijetí usnesení o změně Stanov, volbě a odvolání Prezidenta a odvolání členů Centrály je třeba souhlasu více než 50 % všech členů Grémia. K přijetí usnesení o zániku SU je třeba souhlasu všech členů Grémia. Usnesení Grémia musí být vždy vydáno písemně.

VII. Rada

 1. Rada
  Je kontrolním orgánem SU. Tvoří ji členové SU, studenti jednotlivých fakult ČVUT. Každá fakulta ČVUT může být v Radě zastoupena nejvýše jedním členem. V Radě musí být zastoupena svým zástupcem alespoň polovina fakult ČVUT. Členství v Radě je čestné bez nároku na odměnu. Člen Rady nesmí být členem Grémia. Člena Rady za svou fakultu volí a odvolávají členové SU, kteří studují na dané fakultě. Řádným volebním obdobím je jeden rok. Při doplňovacích volbách je to doba do následujících řádných voleb. Volby do Rady vyhlašuje Prezident na základě usnesení Grémia.
 2. Kompetence Rady
  V kompetenci Rady je zejména
  a) kontrolovat Centrálu,
  b) kontrolovat usnesení Grémia,
  c) zúčastnit se všech akcí a jednání SU a Klubů SU,
  d) navrhovat Grémiu a Centrále opatření na zlepšení chodu SU,
  e) přijímat odvolání ve věci výmazu členů ze Seznamu nezávislých členů a Seznamu členů Klubu a případně tento výmaz zamítnout.
  f) schvalovat Výroční zprávu SU
 3. Jednání Rady
  Rada plní funkci vnitřního kontrolního orgánu SU. První zasedání Rady po řádných volbách svolává Prezident do jednoho měsíce od konání voleb. Další zasedání svolává Rada usnesením nebo v nutných případech může zasedání Rady svolat kterýkoli její člen. Veřejných zasedání Rady se smí zúčastnit kterýkoli člen SU. K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech hlasů členů Rady. Usnesení Rady musí být vždy vydáno písemně.
 4. Odvolání člena Rady
  Rada SU je povinna uspořádat referendum o odvolání člena Rady dané fakulty na základě petice minimálně 10 % členů, kteří studují na dané fakultě. O termínu a způsobu konání referenda rozhodne Rada na svém nejblišším zasedání. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do tří kalendářních měsíců od tohoto zasedání. O odvolání člena Rady SU rozhodne nadpoloviční většina všech členů SU, kteří studují na dané fakultě. Odstoupí-li, nebo je-li odvolán člen Rady, vyhlásí Prezident doplňující volby do Rady nejpozději do tří měsíců. Rada jako celek může být odvolána nadpoloviční většinou všech členů SU.

VIII. Centrála

 1. Centrála
  Je výkonnou částí SU. Její hlavou je Prezident. Prezident jmenuje Viceprezidenta a Manažery, které schvaluje Grémium.
 2. Kompetence Centrály
  V kompetenci Centrály je zejména
  zajišťovat chod SU, její právní prostředí a styk s veřejností,
  b) navrhovat rozpočet SU,
  c) doporučovat Grémiu ke schválení Stanovy Klubů,
  d) předkládat Grémiu návrh činnosti na další období,
  e) schvalovat akce Klubů SU dle Interních předpisů SU,
  f) kontrolovat činnost Klubů a jejich hospodaření,
  g) úkolovat Předsedy klubů dle Interních předpisů SU,
  h) vymazat člena SU ze Seznamu nezávislých členů,
  i) pozastavit činnost Klubu v případě porušování Stanov nebo Interních předpisů Klubem.
 3. Jednání Centrály
  Prezident svolává Centrálu aspoň 1x za měsíc. V období červenec - září nemusí být Centrála svolána. Usneseními řídí Centrála činnost SU. Centrála je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů Centrály. K přijetí usnesení Centrály je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Centrály. V případě vymazání člena SU ze Seznamu nezávislých členů se může člen SU odvolat k Radě.
 4. Odvolání členů Centrály
  Členy Centrály odvolává Prezident nebo Grémium nadpoloviční většinou všech hlasů. Při odvolání nebo skončení funkčního období Prezidenta končí funkční období členů Centrály.

IX. Prezident

 1. Prezident
  Je statutárním orgánem SU, řídí SU, navenek ji zastupuje a je odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za její hospodaření. Prezident je informován o všech zásadních věcech týkající se SU a jejích Klubů. Prezident je volen nadpoloviční většinou všech členů Grémia na funkční období 2 let. Prezident může písemně pověřit některého ze členů Centrály výkonem některých svých práv a povinností. Prezident nesmí zároveň zastávat funkci člena Rady, Předsedy nebo Místopředsedy klubu.
 2. Kompetence
  V kompetenci Prezidenta je zejména
  a) řídit a koordinovat činnost SU,
  b) informovat a být informován o všech zásadních věcech týkajících se SU,
  c) nést spolu s Viceprezidentem odpovědnost za finanční a technický chod SU a vedení účetnictví,
  d) spravovat finanční prostředky a majetek SU, mimo finančních prostředků a majetku Klubů SU,
  e) svolávat Grémium,
  f) vyhlašovat volby do Rady,
  g) jmenovat a odvolávat Viceprezidenta a Manažery,
  h) vydávat Nařízení Prezidenta, které řídí činnost Centrály,
  i) zapisovat členy SU na Seznam nezávislých členů,
  j) mít nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Grémium svým usnesením,
  k) schalovat příspěvky a dary sponzorů Klubům,
  l) příjímat ostatní příspěvky a dary sponzorů a rozhodovat o jejich využití,
  m) povinnen vytvořit Výroční zprávu SU dle Interních předpisů.
 3. Odvolání Prezidenta
  Prezidenta odvolává Grémium nadpoloviční většinou všech hlasů členů Grémia. V případě odvolání Prezidenta přecházejí jeho práva a povinnosti na Viceprezidenta. V případě, že není jmenován, pak na Předsedu klubu s nejvyšším počtem členů. V případě, že končí funkční období Prezidenta, svolá tento Grémium tak, aby mohl být zvolen nový Prezident.

X. Viceprezident

 1. Viceprezident
  Zastupuje ve všech věcech Prezidenta a to na základě jeho pověření. Viceprezident je jmenován Prezidentem a schvalován Grémiem formou usnesení. Viceprezident může písemně pověřit některého ze členů Centrály výkonem některých svých práv a povinností. Viceprezident nesmí zároveň zastávat funkci člena Rady, Předsedy nebo Místopředsedy klubu.
 2. Kompetence Viceprezidenta
  V kompetenci Viceprezident je zejména
  a) dohlížet na činnost SU,
  b) informovat a být informován o všech zásadních věcech týkajících se SU,
  c) nést spolu s Prezidentem odpovědnost za finanční a technický chod SU a vedení účetnictví,
  d) mít nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Grémium svým usnesením.
 3. Odvolání Viceprezidenta
  Viceprezident může být odvolán Prezidentem nebo nadpoloviční většinou všech hlasů členů Grémia. Při odvolání nebo skončení funkčního období Prezidenta končí funkční období Viceprezidenta kromě případu, kdy je Viceprezident pověřen výkonem práv a povinností Prezidenta.

XI. Manažeři

 1. Manažeři
  Jsou jmenováni Prezidentem a schvalováni Grémiem formou usnesení Grémia. V Centrále zastávají jednotlivé odborné funkce na základě pověření Prezidenta a Viceprezidenta a Interních předpisů SU. Manažer nesmí zároveň zastávat funkci člena Rady.
 2. Kompetence Manažerů
  Kompetence Manažerů upravují Interní předpisy SU a Nařízení Prezidenta.
 3. Odvolání Manažera
  Manažer může být odvolán Prezidentem nebo nadpoloviční většinou všech hlasů členů Grémia. Při odvolání nebo skončení funkčního období Prezidenta končí funkční období Manažerů.

XII. Klub

 1. Klub
  Je zájmové sdružení určitého počtu členů SU, sdružující tyto členy za účelem prosazování společných zájmů.
 2. Vznik Členství
  Členem Klubu se mohou stát studenti ČVUT a další osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů Klubu. Členství vzniká zápisem do Seznamu členů klubu. Seznam členů klubu musí obsahovat u každého člena jméno, příjmení, rodné číslo, e-mailovou adresu a podpis. O zapsání do Seznamu členů klubu rozhoduje pověřený člen klubu. V případě zamítnutí pověřeným členem klubu se může žadatel obrátit na Předsedu klubu, případně na Radu.
 3. Zánik členství
  Členství k Klubu zaniká jako následek
  a) výmazu člena ze Seznamu členů klubu,
  b) doručení písemné žádosti o ukončení členství Předsedovi klubu,
  c) nezaplacení členských příspěvků,
  d) úmrtí.
 4. Předpisy klubu
  Každý Klub musí mít vlastní Stanovy, se kterými musí být seznámen každý člen Klubu. Souhlas se Stanovami Klubu zpečetí svým podpisem na Seznamu členů klubu. Interní předpisy klubu musí být v souladu se Stanovami SU. Stanovy klubu a jejich změny schvaluje Představenstvo nadpoloviční většinou hlasů všech členů Představenstva a musí být schváleny Grémiem na základě doporučení Centrály.
 5. Založení Klubu
  Klub může založit kterýkoli člen SU. Zakládající člen musí vytvořit a předložit ke schválení Stanovy a cíle Klubu Centrále a Grémiu. Klub začíná fungovat schválením Stanov.
 6. Pozastavení činnosti
  V případě porušování Stanov nebo Interních předpisů Klubem je Centrála oprávněna pozastavit činnost Klubu. Představenstvo se může odvolat ke Grémiu.
 7. Zánik Klubu
  Klub zaniká, jestliže se pro zánik vysloví všichni členové Představenstva. O majetku zaniklého Klubu rozhodne Grémium. V případě, že není jmenován Předseda a Místopředseda, může rozhodnout o zániku Klubu Grémium.

XIII. Představenstvo

 1. Představenstvo
  Je výkonnou částí Klubu. Jeho hlavou je Předseda. Počet členů Představenstva a další podmínky fungování Klubu určují Stanovy Klubu. Představenstvo je voleno členy Klubu. Počet členů v Představenstvu nesmí být menší než 3. Řádným volebním obdobím člena Představenstva jsou dva roky. Volby do Představenstva vyhlašuje Předseda na základě usnesení Představenstva. Předseda je jmenován Prezidentem na základě návrhu Představenstva, které jej schvaluje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Představenstva. Předseda jmenuje Místopředsedu, kterého schvaluje Představenstvo nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Představenstva.
 2. Kompetence Představenstva
  V kompetenci Představenstva je zejména
  a) měnit Stanovy Klubu,
  b) schvalovat rozpočet Klubu,
  c) vydávat Interní předpisy klubu,
  d) určovat odměny členům Klubu,
  e) hlasovat o zániku Klubu,
  f) volit a odvolávat Předsedu,
  g) schvalovat a odvolávat Místopředsedu,
  h) rozhodovat o využití příspěvků a darů sponzorů Klubu,
  i) odvolat se proti pozastavení činnosti Klubu ke Grémiu,
  j) vymazat člena Klubu ze Seznamu členů klubu.
 3. Jednání Představenstva
  Předseda svolává Představenstvo vždy, když to uzná za vhodné nebo požádá-li o to třetina jeho členů, nejméně však jednou za měsíc. V období červenec - září nemusí být Představenstvo svoláno. Usnesením se vyjadřuje Představenstvo k činnosti Klubu. Představenstvo je usnášeníschopné za účasti nadpoloviční většiny všech jeho členů. K přijetí usnesení Představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. K přijetí usnesení o změně Stanov, odvolání Předsedy a Místopředsedy je třeba souhlasu více než 50 % všech členů Představenstva. K přijetí usnesení o zániku Klubu je třeba souhlasu všech členů Představenstva. Usnesení Představenstva musí být vždy vydáno písemně.
 4. Odvolání člena Představenstva
  Představenstvo je povinno uspořádat referendum o odvolání člena Představenstva na základě petice minimálně 30 % členů Klubu. O termínu a způsobu konání referenda rozhodne Představenstvo na svém nejbližším zasedání. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do měsíce od tohoto zasedání. O odvolání člena Představenstva rozhodne nadpoloviční většina všech členů Klubu. Tato ustanovení budou použita pouze v případě, není-li ve Stanovách Klubu řečeno jinak.

XIV. Předseda

 1. Předseda
  Zastupuje daný Klub a je zodpovědný Prezidentovi za bezproblémový chod Klubu. Předseda je informován o všech zásadních věcech týkajících se Klubu. Předseda je jmenován Prezidentem na návrh Představenstva klubu na funkční období 2 let. Předseda má odpovědnost za hospodaření Klubu a na základě pověření Prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem Klubu a jménem Klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše. Předseda klubu odpovídá za vedení účetnictví Klubu. Povinností Předsedy je podávat hlášení dle Interních předpisů, o stavu Klubu Centrále a Radě minimálně 1x za pololetí. Předseda může písemně pověřit některého ze členů Představenstva výkonem některých svých práv a povinností. Předseda nesmí zároveň zastávat funkci Prezidenta, člena Rady, Předsedy nebo Místopředsedy jiného Klubu.
 2. Kompetence Předsedy
  V kompetenci Předsedy je zejména
  a) řídit a koordinovat činnost Klubu,
  b) informovat a být informován o všech zásadních věcech týkajících se Klubu,
  c) nést spolu s Místopředsedou odpovědnost za finanční a technický chod Klubu a vedení účetnictví,
  d) spravovat finanční prostředky a majetek Klubu,
  e) svolávat Představenstvo,
  f) vyhlašovat volby do Představenstva,
  g) jmenovat a odvolávat Místopředsedu,
  h) zapisovat členy Klubu na Seznam členů klubu,
  i) mít nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Představenstvo svým usnesením,
  j) moci hospodařením pověřit určitou osobu, nezbavuje se tím však své odpovědnosti,
  k) povinnen umožnit jakoukoli kontrolu hospodaření Centrále a Radě,
  l) předkládat Centrále a Radě zprávu o stavu klubu minimálně 1x za pololetí,
  m) přijímat se souhlasem Prezidenta příspěvky a dary sponzorů Klubu.
 3. Odvolání Předsedy
  Předsedu odvolává Představenstvo nadpoloviční většinou všech hlasů členů Představenstva. V případě odvolání Předsedy přecházejí jeho práva a povinnosti na Místopředsedu. V případě, že není jmenován, pak na Prezidenta. V případě, že končí funkční období Předsedy, svolá Představenstvo tak, aby mohl být navržen Prezidentovi nový Předseda. Pokud má klub pozastavenou činnost, je Grémium oprávněno Předsedu odvolat.

XV. Místopředseda

 1. Místopředseda
  Zastupuje ve všech věcech Předsedu a to na základě jeho pověření. Místopředseda je jmenován Předsedou a schvalován Představenstvem formou usnesení. Místopředseda může písemně pověřit některého ze členů Představenstva výkonem některých svých práv a povinností. Místopředseda nesmí zároveň zastávat funkci Prezidenta, člena Rady, Předsedy nebo Místopředsedy jiného Klubu.
 2. Kompetence Místopředsedy
  V kompetenci Místopředsedy je zejména
  a) dohlížet na činnost Klubu,
  b) informovat a být informován o všech zásadních věcech týkajících se Klubu,
  c) nést spolu s Předsedou odpovědnost za finanční a technický chod Klubu a vedení účetnictví,
  d) mít nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Představenstvo svým usnesením.
 3. Odvolání Místopředsedy
  Místopředseda může být odvolán Předsedou nebo nadpoloviční většinou všech hlasů členů Představenstva. Při odvolání nebo skončení funkčního období Předsedy končí funkční období Místopředsedy kromě případu, kdy je Místopředseda pověřen výkonem práv a povinností Předsedy. Pokud má klub pozastavenou činnost, je Grémium oprávněno Místopředsedu odvolat.

XVI. Přechodná, závěrečná a zrušující ustanovení

 1. Ruší se Stanovy schválené dne 20. února 2001
 2. Všichni zastupovaní členové SU, kteří splňují podmínky pro členy dle těchto stanov, se stávají členy SU.
 3. Ruší se zastupované členství.
 4. Ruší se funkce kancléře.
 5. Tajemníci klubů se stávají Místopředsedy.
 6. Do 31. 5. 2002 musí jednotlivé Kluby předložit ke schválení nové Stanovy. V opačném případě má Centrála právo pozastavit činnost Klubu.
 7. Do 31. 5. 2002 musí být vypsány volby do Rady
 8. Členové Centrály musí být jmenováni do 15. 5. 2002.


Schválené na zasedání Grémia Studentské Unie ČVUT v Praze dne 11. dubna 2002


...............................

Stanislav Šmejkal

Prezident SU
Jmenné prostory

Varianty
Akce