240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

2. stanovy SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 179: Řádka 179:
  
 
<center>[[Radko Kříž]] v.r.<br/>[[Studentská unie ČVUT|SU ČVUT]]</center>
 
<center>[[Radko Kříž]] v.r.<br/>[[Studentská unie ČVUT|SU ČVUT]]</center>
 +
 +
[[Kategorie:Studentská unie ČVUT]]

Verze z 27. 12. 2012, 17:17


2. Stanovy Studentské Unie ČVUT

I. Studentská unie ČVUT

 1. Název sdružení je „Studentská Unie ČVUT“, ve zkratce „SU ČVUT“.
 2. Sídlem sdružení je: Zikova 4, 166 36 Praha 6 Dejvice
 3. Cílem činnosti sdružení je rozvoj a podpora kulturních, sportovních, vědeckých a jiných zájmových činností studentů a ochrana a prosazování práv a zájmů studentů ČVUT.
 4. SU ČVUT je založena podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších právních úprav jako občanské sdružení, které přijímá tyto stanovy.

II. Orgány SU ČVUT

Orgány Studentské Unie ČVUT (dále jen SU ČVUT) tvoří:
a. Grémium Studentské Unie ČVUT (dále jen Grémium)
b. Rada Studentské Unie ČVUT (dále jen Rada)
c. Prezident Studentské Unie ČVUT (dále jen Prezident)
d. Kancléř Studentské Unie ČVUT (dále jen Kancléř)
e. Předseda Rady Studentské Unie ČVUT (dále jen Předseda Rady)
e. Kluby SU ČVUT (dále jen Kluby)
f. Představenstvo klubu SU ČVUT (dále jen Představenstvo)
g. Předseda klubu SU ČVUT (dále jen Předseda klubu)
h. Zástupce klubu SU ČVUT (dále jen Zástupce klubu)
Jejich činnost, práva a povinnosti jsou dále vymezena.

III. Zastupované členství

 1. Vznik zastupovaného členství
  Zastupovaným členem se může stát každý student nebo zaměstnanec ČVUT, který svou vůli být zastupován stvrdí podpisem, jímž zároveň vyjadřuje souhlas se stanovami SU ČVUT. Tento podpis musí být uveden v Seznamu zastupovaných členů. Seznam zastupovaných členů musí obsahovat u každého zastupovaného člena jméno, rodné číslo, fakultu, e-mailovou adresu a případné další údaje nutné pro identifikaci člena.
 2. Zánik zastupovaného členství
  Zánik zastupovaného členství se děje jako následek:
  a. ukončení studia na ČVUT
  b. ukončení pracovního poměru na ČVUT
  c. ukončení členství v Klubu na základě předpisů Klubu
  d. doručení písemné žádosti o ukončení zastupovaného členství Předsedovi příslušného Klubu nebo Radě
  e. úmrtí
 3. Práva a povinnosti zastupovaných členů
  Zastupovaní členové nemají vůči SU ČVUT žádné povinnosti ani závazky, pokud je neurčí Klub. Zastupovaní členové volí Radu, mají právo účastnit se aktivit Klubů jejichž jsou členy a podílet se na volbě a odvolání Představenstva klubu.

IV. Členství

 1. Vznik členství
  Členem SU ČVUT se mohou stát studenti ČVUT, fyzické a právnické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Členství vzniká zápisem do Seznamu členů. Seznam členů musí obsahovat u každého člena jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu a případné další údaje nutné pro identifikaci člena (u právnické osoby se tyto údaje týkají statutárního zástupce). O zapsání do Seznamu členů rozhoduje Prezident. V případě zamítnutí Prezidentem se může žadatel obrátit na Grémium. Každý člen je zároveň zastupovaným členem.
 2. Zánik členství
  Členství zaniká výmazem člena ze Seznamu členů jako následek:
  a. ukončení studia na ČVUT, pokud člen nepodá žádost o pokračování členství
  b. ukončení pracovního poměru na ČVUT, pokud člen nepodá žádost o pokračování členství
  c. doručení písemné žádosti o ukončení členství Prezidentovi
  d. ukončení členství na základě předpisů SU ČVUT
  e. úmrtí
 3. Práva a povinnosti členů
  Právem každého člena SU ČVUT je účastnit se zasedání Grémia a Rady. Jeho povinností je vyvíjet činnost zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Členové jsou povinni řídit se Stanovami SU ČVUT, Interními předpisy a rozhodnutím Grémia, Rady a Prezidenta.

V. Grémium

 1. Grémium
  Grémium je nejvyšší orgán SU ČVUT. Tvoří jej Prezident, Kancléř a Předsedové klubů. Prezident svolává Grémium vždy, když to uzná za vhodné nebo požádá–li o to třetina členů SU, nejméně však jednou za semestr.
 2. Usnesení Grémia
  Usnesením se vyjadřuje Grémium k činnosti SU ČVUT. Grémium je usnášení schopné za účasti nadpoloviční většiny všech členů Grémia. K přijetí usnesení Grémia je třeba souhlasu prosté většiny všech přítomných členů Grémia. K přijetí usnesení o změně Stanov a zániku SU ČVUT je třeba souhlasu 2/3 všech členů Grémia. Usnesení Grémia musí být vždy vydáno písemně.
 3. V kompetenci Grémia je zejména:
  a. změna stanov SU ČVUT
  b. schvalování rozpočtu SU ČVUT
  c. vydávání interních předpisů
  d. určování odměn členům Rady
  e. hlasování o zániku SU ČVUT

VI. Rada

 1. Rada
  Rada je výkonným orgánem SU ČVUT. Tvoří ji zástupci jednotlivých fakult ČVUT, studenti ČVUT starší 18 let. Každá fakulta ČVUT může být v Radě zastoupena nejvýše jedním jejím členem. V Radě musí být zastoupena svým zástupcem alespoň polovina fakult ČVUT. Rada spravuje majetek SU ČVUT.
 2. Členové Rady
  Člena Rady za svou fakultu volí a odvolávají zastupovaní členové jednotlivé fakulty. Řádným volebním obdobím jsou dva roky. Při doplňovacích volbách je to doba do následujících řádných voleb. Člen Rady je povinen hájit zájmy zastupovaných členů a informovat o činnosti SU ČVUT v rámci své fakulty.
 3. Odvolání člena Rady
  Rada SU ČVUT je povinna uspořádat referendum o odvolání člena Rady dané fakulty na základě petice minimálně 50 zastupovaných členů dané fakulty.
  O termínu a způsobu konání referenda rozhodne Rada na svém nejbližším zasedání. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do čtyř kalendářních měsíců od tohoto zasedání. O odvolání člena Rady SU ČVUT rozhodne prostá většina všech účastníků referenda. Odstoupí–li, nebo je odvolán člen Rady, vyhlásí Rada doplňující volby do Rady nejpozději do tří měsíců. Do té doby může Prezident jmenovat jeho zástupce.
  Rada jako celek může být odvolána dvoutřetinovou většinou všech členů SU ČVUT.
 4. Pravomoce
  Členové Rady volí a odvolávají ze svého středu Prezidenta. Člen Rady má volný přístup na každou akci i na každé jednání kterékoli součásti SU ČVUT.
 5. Zasedání Rady
  Zasedání Rady svolává Prezident podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Svolá je bezodkladně vždy, požádá–li o to Kancléř, některý člen Rady nebo nejméně jedna třetina Grémia. V nutných případech může zasedání Rady svolat kterýkoli její člen. Zasedání Rady se smí zúčastnit kterýkoli člen SU ČVUT.
 6. Usnesení Rady
  Usneseními řídí Rada činnost SU ČVUT. K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech jejích členů. Usnesení Rady musí být vždy vydáno písemně.

VII. Prezident

 1. Vymezení funkce
  Prezident je statutárním orgánem SU ČVUT, řídí SU ČVUT, zastupuje ji navenek, je navenek odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za její hospodaření. Řídí SU ČVUT mezi zasedáními Rady. Prezident je informován o všech zásadních věcech týkající se SU ČVUT a jejich Klubů. Prezident je jednou ročně schvalován Radou formou usnesení Rady. Prezident může být usnesením Rady odvolán. V případě odvolání či dočasné neschopnosti Prezidenta vykonávat své povinnosti, přecházejí jeho práva a povinnosti na Kancléře. Prezident může písemně pověřit některého ze členů SU ČVUT výkonem některých svých práv a povinností.
 2. Povinnosti Prezidenta
  a. řídit SU ČVUT
  b. informovat o všech zásadních změnách týkajících se SU ČVUT
  c. koordinovat činnost SU ČVUT
  d. nést odpovědnost za finanční a technický chod SU ČVUT
  e. předkládat Radě návrh činnosti na další období
 3. Práva Prezidenta
  a. kontrolovat činnost Klubů a jejich hospodaření
  b. úkolovat jménem Rady Předsedy klubů
  c. účastnit se jednání Rady a všech dalších jednání a akcí všech částí SU ČVUT
  d. být informován o všech záležitostech týkajících se činnosti SU ČVUT a jejich Klubů
  e. nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Rada svým usnesením

VIII. Kancléř

 1. Vymezení funkce
  Kancléř je statutárním orgánem SU ČVUT, zastupuje Prezidenta, je navenek odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za její hospodaření a řídí vnitřní činnost SU ČVUT. Kancléř je jmenován Prezidentem a jednou ročně je schvalován Radou formou usnesení Rady. Kancléř může být usnesením Rady odvolán. V případě odvolání či dočasné neschopnosti Kancléře vykonávat své povinnosti, přecházejí jeho práva a povinnosti na člena Rady, kterého určí Prezident. Kancléř může pověřit se souhlasem Rady písemně některého ze členů SU ČVUT výkonem některých svých práv a povinností.
 2. Povinnosti Kancléře
  a. informovat o všech zásadních změnách týkajících se SU ČVUT
  b. koordinovat činnost SU ČVUT a jednotlivých Klubů
  c. za své činy je odpovědný Prezidentu a Radě
  d. nést odpovědnost za finanční a technický chod SU ČVUT
  e. předkládat Radě návrh činnosti a rozpočtu na další období
 3. Práva Kancléře
  a. kontrolovat činnost Klubů a jejich hospodaření
  b. úkolovat jménem Rady předsedy klubů
  c. účastnit se jednání Rady a všech dalších jednání a akcí všech částí SU ČVUT
  d. být informován o všech záležitostech týkajících se činnosti SU ČVUT a jejich Klubů
  e. nárok na odměnu, o jejíž výši rozhoduje Rada svým usnesením
V případě porušení těchto práv ze strany RadyKancléř právo odstoupit ze své funkce bez závazků vůči SU ČVUT.

IX. Klub

 1. Preambule
  Klub je zájmové sdružení určitého počtu členů nebo zastupovaných členů SU ČVUT, sdružující tyto členy za účelem prosazování společných zájmů. Členem Klubu se může stát každý zastupovaný člen, který svou vůli být členem Klubu stvrdí podpisem v seznamu členů Klubu, jímž zároveň vyjadřuje souhlas se stanovami SU ČVUT a Klubu.
 2. Orgány
  a. Představenstvo
  Je voleno členy Klubu. Představenstvo musí navrhnout Prezidentu Předsedu klubu. Počet členů v představenstvu záleží na velikosti klubu. Členové Představenstva jsou členové SU ČVUT.
  b. Předseda klubu
  Zastupuje daný Klub a je zodpovědný Kancléři za bezproblémový chod Klubu. Povinností Předsedy klubu je podávat měsíční hlášení o stavu Klubu Kancléři. Předseda klubu je jmenován Prezidentem na návrh Představenstva klubu.
  c. Tajemník klubu
  Předseda klubu určí Zástupce klubu, kterého musí schválit Představenstvo a Rada. Zástupce klubu zastupuje Předsedu klubu.
 3. Hospodaření
  a. Právo nakládat s majetkem KlubuPředseda klubu, který je plně odpovědný za hospodářskou činnost Klubu.
  b. Předseda klubu může hospodařením pověřit určitou osobu, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
  c. Klub je povinen vést interní účetnictví kompatibilní s účetnictvím SU ČVUT.
  d. Klub je povinen umožnit jakoukoli kontrolu hospodaření Radě, Kancléři, nebo jím delegované kontrolní skupině.
  e. Klub musí informovat Radu o koncepci a zásadních krocích Klubu.
 4. Předpisy
  a. Každý Klub musí mít vlastní předpisy, se kterými musí být seznámen každý člen Klubu. Souhlas se stanovami Klubu zpečetí svým podpisem. Předpisy musejí být v souladu se stanovami Studentské Unie ČVUT.
  b. Předpisy Klubu schvaluje Rada.
  c. Změny v předpisech musí schválit Představenstvo klubu a musí být předloženy ke schválení Radě.
  d. Sponzorské dary může přijímat pouze Prezident nebo Kancléř. Rada rozhodne o jejich využití.
 5. Založení Klubu
  a. Klub může založit kterýkoli člen SU ČVUT.
  b. Zakládající člen musí vytvořit a předložit ke schválení předpisy a cíle klubu Radě.
  c. Klub začíná fungovat schválením svého předpisu.
 6. Rozpuštění klubu
  a. Klub je možno rozpustit, jestliže se pro rozpuštění vysloví všichni jeho členové.
  b. Klub je možno rozpustit Radou z důvodů opakovaného a hrubého porušování stanov SU ČVUT nebo pokud je jeho jednání neslučitelné s předpisy ČVUT.
  c. O majetku rozpuštěného klubu rozhodne Rada.

X. Hospodaření

 1. Předmětem činnosti SU ČVUT jsou zejména:
  a. organizace kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
  b. zajištění informační podpory studentů
  c. studentské aktivity
  d. správa a provoz majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU ČVUT
 2. V souladu s vymezeným předmětem činnosti tvoří příjmy:
  a. členské příspěvky
  b. prostředky získané z grantů
  c. příspěvky a dary sponzorů
  d. peněžní hotovosti získané z pořádání kulturních a společenských akcí
  e. úhrady jiných organizací za služby poskytnuté v rámci studentských aktivit
  g. další hospodářská činnost a jiné příjmy
 3. V souladu s vymezeným předmětem činnosti tvoří výdaje:
  a. platby za nákup zboží sloužícího k realizaci cílů SU ČVUT
  b. nájemné a úhrady za služby spojené s pořádáním akcí
  c. úhrady spojené s provozem majetku SU ČVUT
  d. platby za nákup zboží sloužícího k získání výše popsaných příjmů
  e. odměny členům SU ČVUT za jejich aktivity, které jsou v souladu s cíly SU ČVUT
  f. provozní náklady
  g. poplatky a jiné nepravidelné platby
 4. Zánik
  V případě zániku sdružení připadne po vyrovnání závazků a pohledávek veškerý zbylý majetek jiné studentské organizaci při ČVUT nebo ČVUT dle rozhodnutí Rady.
 5. Podrobnosti
  Podrobnosti ohledně hospodaření mohou být upraveny Interními předpisy.

XI. Interní předpisy

Interní předpisy jsou předpisy upravující podrobněji práva a povinnosti členů a orgánů SU ČVUT. Interní předpisy nesmí rozšiřovat povinnosti členů nad rámec daný Stanovami. Interní předpisy musí být v souladu s těmito Stanovami. Rozhoduje o nich Grémium

XII. Přechodná ustanovení

 1. Členové Rady SU ČVUT zvolení podle platných stanov zůstávají nadále členy Rady SU ČVUT
 2. Předseda Rady SU ČVUT se stává v souladu s těmito stanovami Prezidentem Studentské Unie ČVUT
 3. Manažer se stává v souladu s těmito stanovami Kancléřem Studentské unie ČVUT
 4. Volby do Rady se musí konat nejpozději do konce roku 2001.


Schválené na Shromáždění členů SU ČVUT v Praze dne 24. května 2000


Radko Kříž v.r.
SU ČVUT
Jmenné prostory

Varianty
Akce