240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Volební řád Silicon Hill

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Dne 22. 11. 2016 byl schválen nový volbení řád - Volební řád Silicon Hill platný od 22.12. 2016

Interní předpis klubu Silicon HillVolební řád§1

Obecná ustanovení

 

(1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh a zpracování výsledků voleb do představenstva a dozorčí rady klubu Silicon Hill (dále jen „SH“).

(2) Oprávněným voličem je

a) student, který je v okamžiku hlasování ubytovaný na bloku, jehož zástupce je volen, v případě voleb zástupce bloku,

b) člen SH, který je členem SH v okamžiku začátku hlasování, v případě voleb celoklubových zástupců a členů dozorčí rady.

(3) Řádnými volbami se rozumí volby členů představenstva nebo členů dozorčí rady na celé funkční období podle stanov SH.

(4) Doplňovacími volbami se rozumí volby členů představenstva nebo členů dozorčí rady organizované na zbylou část funkčního období, pokud v průběhu volebního období zanikne z jakéhokoliv důvodu mandát zástupce bloku, celoklubového zástupce nebo člena dozorčí rady, nebo pokud nejsou po ukončení voleb obsazeny všechny volené pozice.

(5) Pozicí se rozumí

a) pozice zástupce konkrétního bloku,

b) pozice celoklubového zástupce nebo,

c) pozice člena dozorčí rady.

(6) Částí voleb se rozumí

a) samostatná volba jednotlivého zástupce bloku,

b) volba celoklubových zástupců nebo,

c) volba členů dozorčí rady.

(7) Doba voleb je od počátku doby přihlašování kandidátů do vyhlášení konečných výsledků.

(8) Zveřejněním se pro účely voleb a volebního řádu rozumí umístění na server volby.sh.cvut.cz, do skupiny „info.klub-sh“ na serveru localnews.sh.cvut.cz a rozeslání v emailové konferenci klub@sh.cvut.cz.

(9) Elektronickým hlasováním se rozumí hlasování pomocí prostředků elektronické komunikace.

(10) Urnovým hlasováním se rozumí hlasování pomocí volebních lístků do volebních uren.

 

§2

Vyhlášení voleb

 

(1) Volby vyhlašuje předseda SH dle stanov SH a volebního řádu. Vyhlášení je zveřejněno před začátkem voleb. Volby na určitou pozici není možné vyhlásit, pokud dosud trvá doba voleb na tuto pozici.

(2) V oznámení o vyhlášení voleb musí být uvedeno, na které pozice jsou vyhlašovány volby a přesný harmonogram voleb. U každé pozice musí být uvedeno, zda se jedná o volby řádné, nebo doplňovací a počet obsazovaných mandátů na této pozici.

(3) Řádné volby se vyhlašují tak, aby začaly 40-90 dnů před začátkem funkčního období člena představenstva nebo člena dozorčí rady, na jehož pozici jsou vyhlášeny.

(4) Doplňovací volby se nevyhlašují v posledních 90 dnech funkčního období člena představenstva nebo člena dozorčí rady, jehož mandát zanikl.

 

§3

Volební komise

 

(1) Volební komise řídí a organizačně zabezpečuje volby, dohlíží na průběh voleb a zpracovává výsledky po skončení hlasování.

(2) Volební komise může komunikovat elektronicky a rozhodovat bez nutnosti scházet se. Výjimkou je příprava urnových voleb a sčítání hlasů.

(3) Volební komise je stálý orgán, jehož členy jmenuje a odvolává představenstvo SH nadpoloviční většinou všech členů představenstva. Funkční období člena volební komise jsou dva roky. Člen volební komise může kdykoliv odstoupit. Člena volební komise není možné odvolat po dobu voleb.

(4) Člen volební komise musí být členem SH.

(5) Volební komise musí mít alespoň 5 členů. Pokud je v době voleb počet členů nižší, jmenuje na dobu voleb další členy až do počtu pět předseda SH. Nižší počet členů volební komise není překážkou pro její práci.

(6) Usnesení volební komise je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech členů volební komise. Všechna usnesení zveřejní předseda volební komise ve lhůtě 24 hodin od rozhodnutí.

(7) Předsedu volební komise volí a odvolává volební komise hlasováním. Pokud není předseda volební komise zvolen, odstoupil nebo byl odvolán, vykonává jeho pravomoci její nejstarší člen.

(8) Předseda volební komise řídí činnost volební komise a má odpovědnost za všechny dokumenty volební komise, které po skončení voleb předá předsedovi klubu.

(9) Členové volební komise musí zůstat po celou dobu voleb neutrální, tj. nesmí vyjadřovat jednostrannou podporu jednomu či více kandidátům.

 

§4

Harmonogram voleb

 

(1) Doba voleb se dělí na období, která na sebe navazují:

a) doba přihlašování kandidátů,

b) doba volební kampaně,

c) doba elektronického hlasování,

d) doba urnového hlasování,

e) doba vyhlášení výsledků.

Délky jednotlivých období stanoví předseda SH v souladu s volebním řádem a s ohledem na vhodnost harmonogramu. Pokud se konají pouze doplňovací volby na pozici celoklubového zástupce nebo na pozici člena dozorčí rady, urnové hlasování neprobíhá a doba urnového hlasování se vynechá.

(2) Doba přihlašování kandidátů trvá minimálně 72 a maximálně 240 hodin. Během této doby probíhá přihlašování kandidátů podle §5 a volební komise přijímá přihlášky, sestaví seznamy voličů pro každou část voleb a rozešle voličům informaci o zařazení na seznam voličů.

(3) Doba řízené volební kampaně trvá minimálně 48 a maximálně 240 hodin. V prvních 48 hodinách doby řízené volební kampaně volební komise posoudí kandidátky a seznamy voličů. Do konce doby řízené volební kampaně může volební komise zrušit celé volby nebo jejich části, pokud pro to existují závažné důvody. Volební komise může během řízené volební kampaně pořádat moderované diskuse s kandidáty, může poskytovat prostor pro propagační materiály kandidátů, poskytovat kandidátům rady apod.

(4) Doba elektronického hlasování trvá minimálně 72 a maximálně 240 hodin. Volební komise v prvních 24 hodinách voličům rozešle elektronický klíč pro hlasování. Volič může požádat o znovu zaslání elektronického klíče, a tento mu bude zaslán.

(5) Doba urnového hlasování trvá minimálně 72 a maximálně 120 hodin a dělí se na tyto úseky:

a) příprava urnového hlasování,

b) první část urnového hlasování,

c) přestávka v urnovém hlasování,

d) druhá části urnového hlasování,

e) vyhodnocení urnového hlasování.

Příprava urnového hlasování (5a) trvá minimálně 18 hodin a během ní vyškrtá volební komise ze seznamu voličů ty, kteří odvolili elektronicky. Samotné urnové hlasování má dvě části (5b a 5d). Každá z těchto částí trvá aspoň dvě hodiny a přesný čas určí volební komise nejpozději 72 hodin před urnovým hlasováním tak, aby každá z částí probíhala mezi 17:00 a 24:00 příslušného dne. Mezi oběma částmi urnového hlasování je přestávka v urnovém hlasování (5c), kdy jsou volební urny a seznamy voličů volební komisí zapečetěny a bezpečně uloženy. Po skončení urnového hlasování proběhne vyhodnocení urnového hlasování (5e), kdy se sejde volební komise, která spočítá hlasy.

(6) Doba vyhlášení výsledků trvá minimálně 168 a maximálně 240 hodin. V prvních 24 hodinách volební komise vyhodnotí volební účast, ověří regulérnost hlasování a určí platnost voleb. Předseda volební komise vyhlásí a zveřejní předběžné výsledky voleb. V dalších 48 hodinách a pouze tehdy je možné podat stížnosti na volby podle §8. Volební komise rozhodne o oprávněnosti stížností a na stížnosti odpoví do konce doby vyhlášení výsledků. Ve stejné lhůtě předseda volební komise vyhlásí a zveřejní konečné výsledky voleb.

 

§5

Přihlašování kandidátů

 

(1) Kandidovat na zástupce bloku nebo celoklubového zástupce nebo člena dozorčí rady může pouze člen SH.

(2) Kandidáti se přihlašují písemně volební komisi. Platná přihláška kandidáta musí obsahovat číslo člena klubu (UID), jméno, příjmení, pozici, na kterou kandiduje, a souhlas kandidáta s kandidaturou.

(3) Kandidát může současně kandidovat pouze na jednu pozici.

(4) Kandidát nesmí být členem volební komise.

(5) Kandidát může přihlášku stáhnout, a to písemným oznámením volební komisi. Pokud přihlášku stáhne do začátku doby řízené kampaně, k přihlášce se vůbec nepřihlíží. Pokud přihlášku stáhne v době od začátku doby volební kampaně do začátku doby vyhlášení výsledků, kandidát se vyřadí z hodnocení podle §9 na počátku doby vyhlášení výsledků.

 

§6

Volební kampaň

 

(1) Volební kampaň je možné provozovat kdykoli mimo vyhlášené volby.

(2) Volební kampaň je možné provozovat i během voleb, a to od doby vyhlášení voleb do doby ukončení řízené volební kampaně dle §4, odst. (2) a (3).

(3) Volební kampaň je zakázáno provozovat během doby od počátku elektronického hlasování do vyhlášení konečných výsledků voleb dle §4, odst. (4), (5) a (6).

 

§7

Způsob hlasování

 

 (1) Každý oprávněný volič může každému z kandidátů dát hlas „pro“, „proti“, nebo se ke kandidátovi nevyjádřit.

(3) Hlasování ve volbách zástupců bloků probíhá elektronicky a zároveň i pomocí hlasovacích lístků. Podrobnosti určí volební komise a zveřejní ve lhůtě 72 hodin před začátkem hlasování.

(4) Mimořádné hlasování ve volbách celoklubových zástupců, zastupců bloků a ve volbách členů dozorčí rady probíhá výhradně elektronicky.

(5) Hlasování je přímé, rovné a tajné.

 

§8

Nedovolené zasahování do průběhu voleb

 

(1) Nikdo nesmí zneužít svého současného postavení ve struktuře SH k ovlivnění voleb ani užít k předvolební agitaci hromadný email nebo emailovou konferenci klubu a to ani jménem klubu či jeho součásti. Za součást klubu se považují i další subjekty ovládané SH.

(2) Kandidát ani člen volební komise nesmí v průběhu hlasování ovlivňovat voliče v místě, kde jsou umístěny volební urny. V případě, že kandidát takto prokazatelně ovlivňoval hlasování, volební komise může vydat usnesení o jeho vyloučení z voleb.

(3) Nikdo nesmí jakkoliv narušovat regulérnost voleb.

(4) Členové volební komise nebo osoby technicky zajišťující průběh voleb nesmí zjišťovat průběžné výsledky voleb. Mohou pouze sdělit aktuální volební účast, a to komukoli.

(5) Od začátku doby elektronického hlasování do konečného vyhlášení výsledků voleb je zakázána jakákoliv volební kampaň, agitace a podpora kandidátů a jakékoliv vyjadřování se k průběhu voleb. Zákaz agitace se nevztahuje na prostor pro prezentaci kandidátů vytvořený volební komisí (např. informační stránky kandidátů umístěné na serveru volby.sh.cvut.cz).

(6) Zneužití bezpečnostních nedostatků nebo technické chyby volebního systému, který vážným způsobem ohrozí tajnost, rovnost nebo přímost hlasování, jsou považovány za nedovolený zásah do průběhu voleb.

(7) V případě, že některý z kandidátů má nejasnosti ve výkladu volebního řádu, má možnost požádat volební komisi o výklad nejasností, a to i v době voleb. Volební komise odpoví na dotaz do 72 hodin. Komunikace mezi volební komisí a kandidáty v tomto případě není považována za nedovolený zásah do průběhu voleb.

 

§9

Určení a vyhlášení vítězů voleb

 

(1) Z dalšího hodnocení se vyřadí všichni kandidáti, kteří svoji přihlášku stáhli podle § 5 odst. 5. V případě, že je počet zbývajících kandidátů na danou pozici menší nebo roven počtu obsazovaných mandátů na danou pozici, vyřadí se všichni kandidáti na danou pozici, kteří nezískali více hlasů „pro“ než „proti“.

 (2) V případě, že je na danou pozici více kandidátů, seřadí se kandidáti podle počtu hlasů „pro“.

 (3) V případě rovnosti počtu hlasů „pro“ rozhodne o pořadí menší počet hlasů „proti“.

 (4) V případě rovnosti hlasů „pro“ i „proti“ rozhodne o pořadí los.

 (5) Vítězem je ten kandidát, který

 a) má větší počet hlasů „pro“ než kandidát na n+1. místě,

 b) má stejný počet hlasů „pro“ a menší počet hlasů „proti“ než kandidát na n+1. místě,

 kde n je počet obsazovaných mandátů na dané pozici.

 (6) Vítězové voleb na danou pozici jsou vyhlášením konečných výsledků voleb zvoleni, pokud nebyla daná část voleb prohlášena za neplatnou. V případě doplňovacích voleb se stávají členy představenstva nebo členy dozorčí rady okamžikem vyhlášení konečných výsledků, v případě řádných voleb k 1. lednu následujícího roku.

 (7) V případě závažného porušení volebního řádu může volební komise po skončení hlasování prohlásit volby nebo jejich části za neplatné. Toto rozhodnutí je přezkoumatelné představenstvem SH do 14 dnů od vyhlášení konečných výsledků voleb. V případě, že představenstvo rozhodnutí volební komise o neplatnosti voleb nebo jejich části zruší, vyhlásí se nové konečné výsledky a postupuje se dále podle odst. 6.

 (8) V případě, že volební komise prokazatelně a závažně zmařila průběh voleb, může představenstvo SH ve lhůtě 14 dnů od vyhlášení konečných výsledků celé volby nebo jejich část zrušit, pokud budou pro zrušení voleb hlasovat aspoň 2/3 všech členů představenstva SH.

 

§10

Podávání stížností

 

(1) Každý volič může podat volební komisi stížnost pro porušení tohoto předpisu nebo těch ustanovení stanov SH, které se týkají voleb do představenstva SH, ve lhůtě 72 hodin od vyhlášení předběžných výsledků voleb.

(2) O oprávněnosti stížnosti volební komise rozhodne a na stížnost odpoví do 96 hodin od konce lhůty pro podání stížností.

(3) V případě, že je stížnost shledána volební komisí neoprávněnou, nebo na ní volební komise ve stanovené lhůtě neodpoví, může se stěžovatel ve lhůtě 72 hodin od konce lhůty na rozhodnutí o stížnosti obrátit s odvoláním na představenstvo klubu. Rozhodnutí představenstva v této věci je konečné.

 

§11

Ustanovení společná a závěrečná

 

(1) Pokud nejsou po ukončení voleb obsazeny všechny volené pozice, je předseda SH povinen do 30 dnů vyhlásit doplňovací volby na všechny neobsazené pozice tak, aby začaly nejpozději do 30 dnů od vyhlášení, pokud tomu nebrání ustanovení §2 odst. 4.

(2) Zrušuje se stávající volební řád SH schválený 20. října 2010.

(3) Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem SH.


V Praze dne 21. listopadu 2012
Centrála Studentské unie ČVUT s pravomocemi představenstva klubu Silicon Hill

Jmenné prostory

Varianty
Akce