240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Předpis projekty klubu

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Interní předpis klubu Silicon Hill

Čl. 1 Obecná ustanovení

 1. Tento předpis upravuje podmínky realizace projektů klubu Silicon Hill (dále jen SH).
 2. Projektem se rozumí aktivita jednoho či více členů SH směřující k dosažení předem definovaných cílů.
 3. Pod pojmy předseda, představenstvo, osoba s hlasovacím právem pro danou schůzi a člen SH se rozumí pojmy tak, jak je definují Stanovy klubu Silicon Hill v platném znění (dále jen Stanovy).


Čl. 2 Vznik, zánik a pozastavení projektu

 1. Projekt vzniká jmenováním prvního vedoucího projektu předsedou. Podmínkou vzniku projektu je vypracování záměru projektu (viz čl. 4 odst. 2) a schválení tohoto záměru osobami s hlasovacím právem pro danou schůzi.
 2. O zániku projektu rozhoduje představenstvo.
 3. Projekt je pozastaven, pokud:
  a) nemá jmenovaného vedoucího projektu,
  b) rozhodnou osoby s hlasovacím právem pro danou schůzi.
 4. Pozastavený projekt nemůže čerpat finanční prostředky SH. Jménem pozastaveného projektu může jednat pouze předseda nebo jím pověřená osoba.

Čl. 3 Vedoucí projektu

 1. Vedoucí projektu je jmenován předsedou.
 2. Vedoucí projektu musí být členem SH.
 3. Vedoucí projektu se může vzdát funkce, a to:
  a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
  b) písemnou formou předsedovi nebo jím pověřené osobě.
 4. Vedoucí projektu může být odvolán:
  a) předsedou, v případě neplnění povinností,
  b) představenstvem, vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny všech členů představenstva.
 5. Vedoucí projektu má právo:
  a) zastupovat projekt v rámci SH,
  b) čerpat finanční prostředky v přidělené výši dle předpisové základny SH,
  c) žádat předsedu nebo jím pověřenou osobu o zapůjčení majetku SH pro potřeby projektu.
 6. Vedoucí projektu je povinen:
  a) řídit projekt v souladu s předpisovou základnou SH a SU,
  b) plnit záměr projektu a vypracovávat zprávy o činnosti projektu,
  c) dbát na dobré jméno projektu a SH a zdržet se jakýchkoliv aktivit, které by poškozovaly zájmy SH,
  d) zodpovědně spravovat svěřený majetek SH,
  e) zajistit udržitelnost projektu, jeho rozvoj, případně jeho řádné ukončení.
 7. Další práva a povinnosti může vedoucímu projektu udělit či odebrat předseda.

Čl. 4 Projektová dokumentace

 1. Projektová dokumentace sestává ze:
  a) záměru projektu,
  b) zpráv o činnosti projektu.
 2. Podobu projektové dokumentace určuje předseda nebo jím pověřená osoba.
 3. Záměr projektu představuje cíle projektu a je podkladem pro jeho vznik.
 4. Zpráva o činnosti projektu shrnuje stav projektu, jeho vývoj za dané období a cíle na další období. Zprávu vypracovává vedoucí projektu a odevzdává ji předsedovi nebo jím pověřené osobě.
 5. Není-li stanoveno jinak, odevzdává vedoucí zprávu o činnosti jednou ročně, a to nejpozději do konce listopadu příslušného roku.


Čl. 5 Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem.


V Praze dne 2. května 2017
Představenstvo klubu Silicon Hill

Jmenné prostory

Varianty
Akce