240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Kufrarna11

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

KUFRÁRNA

Je:

Možnost uložení věcí přes prázdniny.
V současné době je kufrárna ZAVŘENA

Kde:

Zřízena v ping-pongu (3. mezipatro bloku 11, mezipatro mezi 2. a 3. patrem sever(dál od vrátnice))

Správci:

Patrik Hübner 11/334, Hai Duong Tranová 11/333 a Pavel Nutil 11/428

Protože jsme v 21. století tak komunikujte elektronicky (bo se flákáme někdy i venku)

Kontakt: e-mail: kufrarna11@sh.cvut.cz


PROVOZNÍ ŘÁD KUFRÁRNY BLOKU 11

I. Základní ustanovení

 • 1) Kufrárna je umístěna na kolejích Strahov, blok 11 v mezipatru mezi 2. a 3. patru v místnosti Ping-Pong.
 • 2) Správcem kufrárny jsou Patrik Hübner 11/334, Hai Duong Tranová 11/333 a Pavel Nutil 11/428.
 • 3) Účelem kufrárny je zdarma nabídnout ubytovaným na koleji Strahov bloku 11+12 místnost jako místo, které bude na jejich nebezpečí po dobu prázdnin sloužit pro uložení jejich věcí, jež si nechtějí vozit domů.
 • 4) Za uložené věci správce kufrárny neodpovídá, uložení věcí je na vlastní riziko a odpovědnost ubytovaného. V případě ztráty se správce kufrárny pokusí pomoci s dohledáním, ale nenese žádnou odpovědnost.
 • 5) Přístup do kufrárny je umožněn jen v přítomnosti správce během provozní doby (určeno správcem).

II. Věci, které lze v kufrárně uložit

 • 1) Kufrárna není určena pro ukládání cenností, věcí, které se kazí, vyžadují kontrolu stavu či jakoukoli péči.
 • 2) Uložit je možné:

a. Věci které nepodléhají zkáze (nesmí být umazané, špinavé nebo zapáchající).
b. Lednice - musí být řádně odmraženy a vysušeny.
c. Drobné věci musí být uloženy v krabicích nebo pevných taškách.

 • 3) Věci musí být zabaleny tak, aby byla možná manipulace a nedošlo při ní k poškození.
 • 4) Celková cena uložených věcí ubytovaného nesmí být větší nebo rovna 5 000 Kč.

III. Uskladnění

 • 1) Uskladňování věcí je možné od 28.5 2019 do 28.6.2019 během provozní doby kufrárny.
 • 2) O uskladnění věci rozhoduje správce kufrárny dle vlastního uvážení a provozního řádu.
 • 3) Správce kufrárny není povinen věci jakkoli opatrovat, pečovat o ně, kontrolovat jejich stav ani je dát pojistit.
 • 4) Ubytovaný uloží věci do kufrárny dle pokynů správce.
 • 5) Při uskladnění vydá správce kufrárny protokol o uskladnění se seznamem uskladněných věcí a přidělí mu jedinečné číslo (dále číslo protokolu). Ubytovaný podpisem protokolu o uskladnění souhlasí s provozním řádem a prohlašuje, že seznam ukládaných věcí je úplný a pravdivý, že mezi ukládanými věcmi nejsou žádné věci ve smyslu čl. II odst. 1 tohoto řádu a že ukládané věci nevyžadují žádnou péči.
 • 6) Ukládané věci musí být řádně, viditelně a trvale označeny. Označení musí obsahovat: jméno, příjmení, pokoj a telefonní číslo ubytovaného a číslo protokolu přidělené správcem.
 • 7) Uskladnění a vydání protokolu provádí správce kufrárny nebo jím pověřený zástupce.


IV. Vyskladnění

 • 1) Vyskladnění věcí z kufrárny probíhá v období od 9.9.2019 do 30.9.2019
 • 2) Po předložení protokolu o uskladnění a podpisu protokolu o vyskladnění si ubytovaný uskladněné věci z kufrárny dle pokynů správce odnese.
 • 3) V případě že ubytovaný chce vyskladnit uložené věci po uplynutí doby vyskladnění musí před uplynutím doby vyskladnění kontaktovat správce a sjednat si výjimku. Na prodloužení doby vyskladnění není nárok.
 • 4) Pro případ, že si ubytovaný uložené věci nevyzvedne v termínu vyskladnění nebo v prodloužené době sjednané ve výjimce se správcem kufrárny, zmocňuje ubytovaný správce kufrárny k tomu, aby s uloženými věcmi naložil jako s odpadem, prodal je či je daroval jiné osobě, či s nimi naložil jinak dle svého uvážení.
 • 5) V případě, že se ubytovaný nemůže osobně dostavit a uložené věci vyskladnit, může pověřit osobu. O jejím pověření musí informovat správce e-mailem z adresy uvedené v protokolu o uskladnění. E-mail musí obsahovat číslo protokolu.
 • 6) Podpisem protokolu o vyskladnění, ubytovaný stvrzuje vyzvednutí uložených věcí bez výhrad.

V. Závěrečná ustanovení

 • 1) Ubytovaný odpovídá za škodu, která byla způsobena jeho jednáním, nepravdivostí jeho prohlášení dle čl. III odst. 5 tohoto provozního řádu či jeho uloženými věcmi.
 • 2) Ubytovaný souhlasí s provozním řádem podpisem protokolu o uskladnění.
 • 3) Provozní řád je v platnosti od 23.5.2019.

Upozornění:

Formulář "Seznam věcí" je na nástěnce kufrárny nebo hlavní nástěnce u vchodu (vemte si prosím 2 a oba vyplňte stejně)

Nerespektování pravidel a termínů může způsobit různé postihy – bude záležet na správci.

Kdo donese neodmraženou lednici, bude svrhnut ze schodů a zavalen ledničkou nebo kopnut do koulí.

Otevíračka na vyzvednutí věcí / Opening hours for picking up things :


 • Vemte si s sebou kolejenku a seznam uložených věcí z Kufrárny bl.11 (kdo nemá tak i občanský průkaz). Prvních 14 dnů (9.9 - 20.9 2019) necháme termíny otevření na individuální domluvě buď osobně, na facebooku v naší blokové skupině nebo přes email na kufrarna11@sh.cvut.cz vždy s dvoudenním předstihem. Dohodnuté termíny sem pak budou připsány.
 • Picking up things from the Summer storage room of block 11. Take a dorm ID with you and a list of stored items from the Kufrárna Bl. 11 (who lost it, bring the passport). The first 14 days (9.9-20.9 2019) We leave the terms opening on individual agreement either personally, on Facebook in our block group or via email to kufrarna11@sh.cvut.cz always with two days in advance.Termíny sem budou postupně dopisovány. Sledujte i facebookovou stránku bloku Koleje Strahov, blok11

Den/Day Čas/Opening time
Středa/Wednesday 11.9 2019 22:00-22:15
Pátek / Friday 20.9 2019 16:00-16:15
Pondělí / Monday 23.9 2019 19:00-19:15
Čtvrtek / Thursday 26.9 2019 19:00-19:15
-
-
Pondělí/Monday 30.9 2019 20:00-20:15 Poslední termín!/Last term!Kolejní bloky na Strahově
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 | Blok 5 | Blok 6 | Blok 7 | Blok 8 | Blok 9 | Blok 10 | Blok 11 | Blok 12
Jmenné prostory

Varianty
Akce