240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

KLUB:Struktura:Dozorci rada

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Dozorčí rada

Interní předpis klubu SH o ustanovení kontrolního organu SH

I. Dozorčí rada klubu SH

(1) Dozorčí rada klubu SH je samostatným, nezávislým organem vnitřní kontroly činnosti klubu SH.

(2) Dozorčí rada klubu SH vzniká dnem přijetí Interního předpisu klubu SH „ustanovení kontrolního organu klubu SH představenstvem klubu SH“.

(3) Představenstvo klubu SH má povinnost nejpozději do 31.12.2008 zahrnout do svých stanov dozorčí radu SH jako svůj orgán.


II. Působnost dozorčí rady

(1) Dozorčí rada klubu SH má následující působnost:

1. dohlíží na výkon působnosti představenstva klubu SH při uskutečňování jeho činnosti

2. dohlíží na výkon působnosti jednatele/jednatelů ve všech obchodních společnostech, ve kterých má majetkový (obchodní) podíl klub SH (SiHi s.r.o. atd.)

3. provádí kontrolu aktivit klubu SH; aktivitou se rozumí činnost všech organu klubu na všech úrovních

4. přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření představenstvu klubu SH; zároveň je toto vyjádření z šetření zveřejněno všem členům klubu SH

5. svolala schůze představenstva, pokud to vyžadují zájmy klubu SH a navrhuje potřebná opatření

6. informuje presidenta SU o závažných zjištěních vyplývajících z kontroly aktivit klubu SH a navrhuje potřebná opatření


III. Členové a členství v dozorčí radě

(1) Členem dozorčí rady klubu SH se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU. Člen dozorčí rady SH je zástupcem členů SH.

(2) Všichni členové dozorčí rady SH musí být členové SH.

(3) Dozorčí rada má 5 stalých členů (předsedu, 4 členy).

(4) První členy dozorčí rady SH jmenuje prezident SU na zakladě doporučení představenstva SH.

(5) Funkční období jmenovaných členů dozorčí rady trvá nejdéle do 31.12.2008.

(6) Nejpozději do 31.12.2008 musí být vypsané 1. řádné volby na členy dozorčí rady SH.

(7) Nejpozději do 31.12.2008 musí být studentským parlamentem schváleny nové stanovy klubu SH, ve kterých bude zahrnut interní předpis o kontrolním organu SH.

(8) Funkční období volených členů dozorčí rady trvá 2 roky.

(9) Druhými (a následně dalšími) členy dozorčí rady se stávají členové SH, kteří vzejdou z řádných voleb. Ti jsou voleni z přihlášených kandidátů, členů klubu SH.

(10) Členové dozorčí rady jsou voleni všemi členy SH.

(11) Člen dozorčí rady se může vzdát mandátu, a to:

1. prohlášením učiněným osobně na schůzi dozorčí rady

2. písemně do rukou prezidenta SU

(12) Člen dozorčí rady může být odvolán:

1. prezidentem SU na základě usneseni dozorčí rady s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech členů dozorčí rady

2. referendem vyhlášeným představenstvem SH, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech zúčastněných členů SH v referendu

3. představenstvo nemůže vyloučit člena dozorčí rady z klubu SH

(13) Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí předsedy a místopředsedy SH, člena centrály a člena představenstva klubu SH a s funkcí jednatele a zaměstnance obchodní společnosti, ve které má obchodní podíl klub SH.


IV. Práva dozorčí rady

(1) Kterýkoliv člen kontrolního výboru je oprávněn:

1. vyžádat si přítomnost vedoucího aktivity v průběhu její kontroly

2. vyžádat si veškeré dokumenty související s předmětem kontroly

3. vyžádat si přístup do všech prostor SH

4. členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů (účetních dokladů, smluv a dokumentů) a zápisů týkajících se činnosti klubu SH, kontrolují řádné vedení účetních záznamů a soulad činnosti klubu SH a obchodních společností s majetkovým podílem klubu SH s právními předpisy ČR, stanovami a pokyny představenstva klubu SH. Účastní se schůzí představenstva a jsou povinni seznámit představenstvo SH s výsledky své kontrolní činnosti.


V. Předseda dozorčí rady, povinnosti dozorčí rady, hlasováni dozorčí rady

(1) Předseda dozorčí rady musí být jejím členem. Členové dozorčí rady si voli svého předsedu. Aby byl předseda schválen, musí pro něj hlasovat 2/3 všech členů dozorčí rady.

(2) Povinnosti předsedy dozorčí rady SH je každý půlrok vypracovat zprávu o činnosti dozorčí rady SH.

(3) Představenstvo se touto zprávou musí zabývat a podniknout kroky k nápravě závad, které dozorčí rada případně najde a ve své zprávě uvede. Součástí zprávy bude také zhodnocení, zda představenstvo závady dostatečně dobře odstranilo. Zpráva je přístupná na vyžádání všem členům.

(4) Dozorčí rada je povinna zvážit každý písemný podnět ke kontrole od libovolného člena SH. Dozorčí rada se jimi musí zabývat a do 30. dní od jeho podání na ně odpovědět. Tyto podněty a odpovědi na ně jsou také součástí zprávy o činnosti dozorčí rady.

(5) Umožnit přítomnost vedoucího aktivity či jím pověřené osoby v průběhu kontroly.

(6) Dozorčí rada se schází na zasedáni dle potřeby.

(7) Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů, každý člen má jeden hlas. O jejím zasedání se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. Usnesení je přijato, rozhodne-li o něm převahou hlasů „pro“ nad „proti“.

(8) V případě nerozhodného hlasování má hlas předsedy dozorčí rady SH vyšší váhu.

(9) Aby byla dozorčí rada usnášeníschopná, musí byt přítomni alespoň 3 její členové.


VI. Povinnost mlčenlivosti člena dozorčí rady

(1) Členové dozorčí rady nesmí umožnit přístup třetím osobám k materiálům získaným v rámci výkonu svých funkcí v dozorčí radě SH.

(2) Každý člen dozorčí rady musí při jmenování člena dozorčí rady svým podpisem stvrdit Interní předpis předsedy klubu SH k důvěrným informacím a k ochraně osobních údajů, citlivých údajů a dalších informací.


VII. Závěrečná ustanoveni

(1) Interní předpisu klubu SH o ustanoveni kontrolního organu klubu SH nabývá platnosti dnem přijetí usnesení o vzniku dozorčí rady SH představenstvem klubu SH.

(2) K přijetí usnesení o interním předpisu klubu SH - dozorčí radě SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů představenstva klubu SH.

Jmenné prostory

Varianty
Akce