240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Jednací řád

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Dne 22. 11. 2016 byl schválen nový jednací řád - Jednací řád klubu Silicon Hill platný od 22.12. 2016


Interní předpis klubu Silicon Hill

Jednací řád


§ 1
Vymezení pojmů

 1. Klub Silicon Hill (dále jen „SH“) je klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).
 2. Pod pojmy Představenstvo, Předseda, Místopředseda, Zástupce bloku, Celoklubový zástupce a „Osoba s hlasovacím právem pro danou schůzi“ se rozumí pojmy tak, jak je definují Stanovy klubu Silicon Hill (dále jen „Stanovy“) v platném znění.
 3. Předsedajícím se rozumí Místopředseda nebo člen Představenstva, který řídí schůzi Představenstva.
 4. Pod pojmem Host se rozumí účastník schůze Představenstva, který není Předsedajícím ani Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi.
 5. Zveřejněním se pro účely jednacího řádu rozumí umístění materiálu nebo veřejného odkazu na něj do skupiny „info.klub-sh“ na serveru localnews.sh.cvut.cz a rozeslání v emailové konferenci klub@sh.cvut.cz.


§ 2
Volba Předsedy

 1. Předseda je volen Zástupci bloků a Celoklubovými zástupci.
 2. V případě, že Předseda odstoupí z funkce nebo je odvolán, proběhne volba Předsedy na řádné schůzi Představenstva, která se uskuteční nejdříve 1 den, nejpozději 14 dní, po odstoupení z funkce nebo odvolání Předsedy.
 3. Návrhy na Předsedu může podat kterýkoliv účastník schůze. Navržený kandidát musí potvrdit souhlas se svou kandidaturou.
 4. Volba je tajná a probíhá vícekolově.
 5. V každém kole může každý Zástupce bloku a Celoklubový zástupce dát hlas nejvýše jednomu z kandidátů. Předsedou je zvolen ten kandidát, který obdrží alespoň 3/5 hlasů Zástupců bloků a Celoklubových zástupců. Pokud žádný z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů, proběhne další kolo.
 6. Do prvního kola vstupují všichni kandidáti. Do dalšího kola pak postoupí pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud by byla shoda počtu hlasů na druhém a vyšších místech, postoupí do dalšího kola kandidáti, kteří se umístili na prvním, druhém a dalších společných místech se stejným počtem hlasů. Takto se volba opakuje, dokud není zvolen Předseda nebo neproběhne volba pouze mezi dvěma kandidáty.
 7. Pokud v posledním kole mezi dvěma kandidáty ani jeden z nich nebyl zvolen Předsedou, bude uskutečněno hlasování o tom, jestli kandidát s největším počtem hlasů bude zvolen Předsedou. V tomto hlasování každý Zástupce bloku a Celoklubový zástupce hlasuje buď ano, nebo ne. Kandidát je zvolen, pokud obdrží 3/5 podporu Zástupců bloků a Celoklubových zástupců.
 8. Pokud není zvolen žádný kandidát, proběhne v nejbližším vhodném termínu nová volba Předsedy. Do té doby pověří Prezident SU, příp. osoba zplnomocněná vykonávat jeho pravomoci v souladu se Stanovami SU, některého člena SH, výkonem některých nebo všech práv a povinností.
 9. Nově zvolený Předseda si vybere jako svého zástupce Místopředsedu. Místopředseda je následně schválen Představenstvem v hlasování - podmínky hlasování jsou shodné jako u hlasování o usnesení dle § 4 tohoto jednacího řádu.


§ 3
Jednání schůze Představenstva

 1. Jednání Představenstva svolává Předseda nebo Místopředseda, který ho zastupuje, obvykle v pravidelných intervalech a informace o svolání zveřejní s předstihem 72 hodin.
 2. Na základě vlastního podnětu, výzvy členů Představenstva nebo člena SH zváží Předseda nebo Místopředseda, který ho zastupuje, možnost svolat mimořádnou schůzi Představenstva a v odůvodněných případech, pokud tak uzná za vhodné, ji svolá. Mimořádnou schůzi je povinen svolat v případech, které mu ukládají Stanovy. Mimořádnou schůzi spolu s odůvodněním svolání musí svolat nejméně s předstihem 24 hodin a informace o svolání zveřejnit.
 3. Program schůze předkládá Předseda nebo Místopředseda, který ho zastupuje, na základě námětů členů SH. Program zveřejní nejpozději 48 hodin před začátkem schůze, aby se účastníci mohli připravit na jednání. Veškeré podklady jsou zveřejněny, pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele, ve stejném termínu. Není možné přijmout usnesení ve věci, která nebyla součástí řádně zveřejněného programu.
 4. Předsedajícího schůze určí Předseda nebo Místopředseda, který ho zastupuje. Pokud tak neučiní, o Předsedajícím rozhodnou členové Představenstva na začátku schůze.
 5. Opustí-li Předsedající místnost v době jednání, tedy v době, kdy není vyhlášena přestávka jednání, je povinen před svým odchodem určit svého zástupce na dobu, kdy se nebude účastnit jednání.
 6. Jednání Představenstva jsou obvykle veřejná. Veřejné schůze se může zúčastnit kdokoliv.
 7. V odůvodněných případech může být kterákoli část schůze prohlášena za neveřejnou, pokud tak Představenstvo rozhodne hlasováním. Jedná se zejména o případy, kdy předmětem jednání budou záležitosti, ve kterých byla s partnerem podepsána smlouva o ochraně citlivých informací, nebo v případech, kdy ochranu citlivých informací ukládá zákon. Neveřejnost části schůze a odůvodnění bude uvedeno v zápise. Neveřejné části schůze se mohou účastnit pouze členové Představenstva, případně ti, jejichž přítomnost členové Představenstva odhlasují.
 8. Předsedající a osoby s hlasovacím právem pro danou schůzi mají vyhrazené místo, Hosté mohou využít ostatní místa a okolní prostory. V případě, že jsou pro Hosty vyhrazena zvláštní místa, měli by Hosté využít přednostně tato místa a jim vyhrazený prostor.
 9. Host může být s odůvodněním vykázán Předsedajícím. Jedná se zejména o případy neslušného chování nebo záměrného narušování jednání a průběhu schůze. V případě nesouhlasu některé Osoby s hlasovacím právem pro danou schůzi s vykázáním Hosta, bude se o vykázání hlasovat. Vykázání včetně jeho důvodu bude uvedeno v zápise.
 10. Jednání probíhá volnou nebo řízenou diskusí. Formu diskuse stanoví Předsedající.
 11. Volné diskuse se účastní všichni účastníci schůze podle svého uvážení. Účastníci schůze by měli respektovat základní pravidla slušného chování a nepřerušovat diskutujícího, který má právě slovo, a převzít slovo teprve ve chvíli, kdy se svým projevem skončí.
 12. V případě řízené diskuse se účastníci schůze hlásí o slovo zdvižením ruky, a to jim postupně nediskriminačním způsobem přiděluje Předsedající. Slova se pak smí ujmout pouze ten účastník schůze, kterému ho právě Předsedající přidělil.
 13. Diskutující, který má právě slovo, mluví k danému tématu. Odchyluje-li se od tématu nebo se jeho projev vymyká mezím slušnosti, Předsedající ho napomene. Pokud diskutující napomenutí nerespektuje, může mu Předsedající odejmout slovo. V případě nesouhlasu některé Osoby s hlasovacím právem pro danou schůzi s odejmutím slova, bude se o odejmutí slova hlasovat.


§ 4
Hlasování schůze Představenstva

 1. Představenstvo o návrzích usnesení rozhoduje vždy hlasováním.
 2. V případě, že je při schvalování možné vybírat alternativně z několika různých návrhů, proběhne ještě před vlastním hlasováním o přijetí některého z návrhů výběr návrhu.
 3. Výběr řídí Předsedající. Předsedající je povinen oznámit, že bude přikročeno k výběru návrhu.
 4. Hlasování může být veřejné nebo tajné, výběr probíhá stejným způsobem jako pak následné hlasování.
 5. Veřejný výběr návrhu probíhá tak, že Předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé návrhy v pořadí, v jakém uzná za vhodné, a nakonec vyzve ke zdvižení ruky všechny, kteří se zdrželi hlasování. Každý účastník schůze, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností, nebo se zdrží hlasování. Hlasy sečte Předsedající.
 6. Tajný výběr probíhá tak, že každý účastník schůze, který má právo hlasovat, vyznačí své rozhodnutí jednoznačně na hlasovacím lístku, které jsou anonymně shromážděny. Výsledky tohoto výběru určí tříčlenná komise zvolená veřejným hlasováním před výběrem tajným.
 7. V případě, že největší počet hlasů získalo shodně více návrhů, uskuteční se další kolo, do kterého postoupí pouze návrhy, které shodně získaly největší počet hlasů. Pokud by do dalšího kola měly postoupit opět všechny návrhy z kola, které právě proběhlo, pak již se další kolo neuskuteční.
 8. Po výběru návrhu bude následovat hlasování o schválení návrhu, který získal při výběru nejvíce hlasů. Pokud by tento návrh nebyl schválen, bude se dále hlasovat o dalších návrzích postupně podle počtu získaných hlasů, dokud není některý schválen, nebo se neuskuteční hlasování o všech návrzích, aniž by byl některý z nich schválen. V případě shody počtu hlasů u více návrhů, bude se o návrzích se stejným počtem hlasů hlasovat v pořadí, v jakém byly vyhlašovány během výběru.
 9. Předsedající po ukončení kola výběru oznámí výsledky a dále sdělí, jestli se přistoupí k hlasování, nebo zda se uskuteční další kolo výběru. V případě, že se uskuteční další kolo výběru, Předsedající oznámí, které návrhy do tohoto kola postoupily.
 10. Předsedající, který též řídí i hlasování, je povinen oznámit, že bude přikročeno k hlasování, a jasným a srozumitelným způsobem sdělit znění usnesení, o kterém se bude hlasovat.
 11. Veřejné hlasování probíhá tak, že Předsedající vyzve hlasující ke zdvižení ruky postupně pro jednotlivé možnosti v pořadí „pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“. Každý účastník schůze, který má právo hlasovat, dá najevo své rozhodnutí zdvižením ruky právě pro jednu z možností. Hlasy sečte Předsedající.
 12. Tajné hlasování probíhá tak, že každý účastník schůze, který má právo hlasovat, vyznačí své rozhodnutí jednoznačně na hlasovacím lístku, které jsou anonymně shromážděny. Výsledky tohoto hlasování určí tříčlenná komise zvolená veřejným hlasováním před hlasováním tajným.
 13. Za přítomné jsou považováni všichni, kdo jsou v době hlasování fyzicky přítomni na schůzi a mají právo hlasovat (ověřuje zapisovatel).
 14. Potřebné počty hlasů pro platnost hlasování a pro přijetí usnesení v některých specifických případech určují Stanovy nebo Stanovy SU jakožto nadřízené předpisy. V těchto případech se platnost hlasování a způsob určení výsledku hlasování řídí těmito předpisy.
 15. Pro udělení statutů „VIP člen“ a „Zasloužilý člen“ je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech Osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
 16. Výsledky hlasování oznámí Předsedající tak, že sdělí počet přítomných, kteří mají právo hlasovat, počet hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se hlasování“, a ohlásí, zda je hlasování platné a zda byl návrh přijat.
 17. Každá Osoba s hlasovacím právem pro danou schůzi může podat námitku k průběhu hlasování. Pokud podá námitku ještě během schůze, Předsedající rozhodne o přijetí nebo zamítnutí námitky.
 18. Každý člen Představenstva může podat námitku k průběhu hlasování i po skončení schůze, a to nejpozději do počátku následující řádné schůze. V takovém případě Představenstvo ještě před schvalováním zápisu rozhodne hlasováním Představenstva o přijetí nebo zamítnutí námitky. Pokud je námitka přijata, hlasování, proti kterému byla vznesena námitka, se v zápisu z předchozí schůze označí za neplatné a opakované hlasování bude zařazeno na program této schůze.


§ 5
Zápis ze schůzí Představenstva

 1. O průběhu každé schůze se pořizuje zápis.
 2. Zápis v úvodu obsahuje informace o formě schůze a datu konání, jako další údaje obsahuje jméno Předsedajícího, jména přítomných Osob s hlasovacím právem pro danou schůzi, jméno zapisovatele a jména Hostů, kteří se schůze zúčastnili.
 3. Každý projednávaný bod programu je v zápise zapsán samostatně a je k němu uveden stručný zápis, o čem konkrétně se jednalo.
 4. Pokud k projednávanému bodu Představenstvo hlasovalo o nějakém usnesení, je v zápise toto usnesení zapsáno v plném znění, jak o něm bylo hlasováno, a jsou uvedeny také výsledky hlasování.
 5. Zápis ze schůze je do 48 hodin po ukončení schůze zveřejněn, aby k němu mohli účastníci schůze uvést své připomínky. Na základě připomínek je zápis následně opraven. Opravená verze je zveřejněna s předstihem 48 hodin před započetím následující schůze.
 6. Na následující schůzi Představenstva je zpravidla zápis schválen hlasováním.
 7. Správnost zápisu stvrzují svým podpisem Předseda, nebo Místopředseda, který ho zastupuje, a zapisovatel.
 8. Všechny zápisy jsou po schválení nejpozději do 48 hodin zveřejněny a umístěny na webových stránkách SH.
 9. Pokud část nebo celá schůze proběhla neveřejně, budou v zápisu zveřejněném na webu uvedeny všechny projednávané body s tím, že u bodů, které byly projednávány neveřejně, bude uvedena pouze informace, že jejich projednání bylo neveřejné, spolu se zdůvodněním neveřejnosti, nebude-li hlasováním Představenstva rozhodnuto jinak.


§ 6
Jiné formy usnesení Představenstva

 1. V odůvodněných případech, kdy by hlasování nesneslo odkladu, je možné vydat usnesení a uskutečnit hlasování o něm jinou vhodnou formou. Jedná se zejména o případy, kdy by mohlo v důsledku odkladu dojít k závažné škodě na majetku nebo zdraví, případně dojít k závažným negativním dopadům na plnění činnosti SH vymezené Stanovami.
 2. V případě takového hlasování je nezbytné bezpečně ověřitelným způsobem zjistit způsob hlasování jednotlivých členů Představenstva, kteří se hlasování zúčastní.
 3. Aby bylo usnesení přijato, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina všech členů představenstva, pokud Stanovy nebo tento jednací řád nevyžadují vyšší počet hlasů.
 4. Přesný způsob a forma přijímání usnesení v takovýchto případech bude upřesněna formou usnesení Představenstva na řádné schůzi.
 5. Hlasování o zániku SH, změně Stanov, schválení, nebo změně interního předpisu a volba Předsedy může proběhnout pouze formou hlasování během řádně svolané schůze Představenstva.


§ 7
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se stávající jednací řád SH schválený 29. ledna 2003 ve znění pozdějších změn.
 2. Tento předpis nabývá účinnosti okamžikem schválení Představenstvem.


V Praze dne 4. listopadu 2009
Představenstvo klubu Silicon Hill

Jmenné prostory

Varianty
Akce