240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Dozorčí rada klubu Silicon Hill (interní předpis)

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Interní předpis klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT


Dozorčí rada klubu Silicon Hill


§ 1
Statut dozorčí rady klubu Silicon Hill


(1) Dozorčí rada klubu Silicon Hill je samostatným, nezávislým orgánem vnitřní kontroly činnosti klubu Silicon Hill, Studentské unie ČVUT.

§ 2
Působnost dozorčí rady


(1) Dozorčí rada klubu Silicon Hill má následující působnost:
a) dohlíží na výkon působnosti představenstva klubu Silicon Hill při uskutečňování jeho činnosti,
b) dohlíží na výkon působnosti jednatele/jednatelů ve všech obchodních společnostech, ve kterých má majetkový (obchodní) podíl klub Silicon Hill,
c) provádí kontrolu aktivit klubu Silicon Hill; aktivitou se rozumí činnost všech orgánů klubu na všech úrovních,
d) přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření představenstvu klubu Silicon Hill; zároveň je toto vyjádření z šetření zveřejněno všem členům klubu Silicon Hill,
e) svolává schůze představenstva, pokud to vyžadují zájmy klubu Silicon Hill a navrhuje potřebná opatření,
f) informuje presidenta SU o závažných zjištěních vyplývajících z kontroly aktivit klubu Silicon Hill a navrhuje potřebná opatření.

(2) Dozorčí rada má právo seznámit všechny členy klubu Silicon Hill s výsledky svého šetření.

§ 3
Členové dozorčí rady,
členství v dozorčí radě


(1) Členem dozorčí rady klubu Silicon Hill se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU. Člen dozorčí rady Silicon Hill je zástupcem členů Silicon Hill.
(2) Všichni členové dozorčí rady Silicon Hill musí být členové Silicon Hill.
(3) Dozorčí rada má 5 stalých členů (předsedu, 4 členy).
(4) Funkční období volených členů dozorčí rady trvá 2 roky.
(5) Členové dozorčí rady jsou voleni všemi členy Silicon Hill.

§4
Práva dozorčí rady


(1) Kterýkoliv člen dozorčí rady klubu Silicon Hill je oprávněn:

a) vyžádat si přítomnost vedoucího aktivity v průběhu její kontroly
b) vyžádat si veškeré dokumenty související s předmětem kontroly
c) vyžádat si přístup do všech prostor klubu Silicon Hill
d) členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů (účetních dokladů, smluv, dokumentů apod.) a zápisů týkajících se činnosti klubu Silicon Hill, kontrolují řádné vedení účetních záznamů a soulad činnosti klubu Silicon Hill a obchodních společností s majetkovým podílem klubu Silicon Hill s právními předpisy ČR, stanovami a pokyny představenstva klubu Silicon Hill. Účastní se schůzí představenstva a jsou povinni seznámit představenstvo Silicon Hill s výsledky své kontrolní činnosti.

§5
Předseda dozorčí rady, povinnosti dozorčí rady, hlasováni dozorčí rady


(1)Členové dozorčí rady si zvolí předsedu dozorčí rady SH ze svého středu.Předseda dozorčí rady je zvolen, pokud pro něj hlasovali alespoň 4 členové dozorčí rady.

(2) Povinnosti předsedy dozorčí rady Silicon Hill je každý půlrok vypracovat zprávu o činnosti dozorčí rady Silicon Hill.

(3)Představenstvo se touto zprávou musí zabývat a podniknout kroky k nápravě závad, které dozorčí rada případně najde a ve své zprávě uvede. Součástí zprávy bude také zhodnocení, zda představenstvo závady dostatečně dobře odstranilo. Zpráva je přístupná na vyžádání všem členům.

(4) Dozorčí rada je povinna zvážit každý písemný podnět ke kontrole od libovolného člena Silicon Hill. Dozorčí rada se jimi musí zabývat a do 30. dní od jeho podání na ně odpovědět. Tyto podněty a odpovědi na ně jsou také součástí zprávy o činnosti dozorčí rady.

(5) Umožnit přítomnost vedoucího aktivity či jím pověřené osoby v průběhu kontroly.

(6) Dozorčí rada se schází na zasedání dle potřeby.

(7) Dozorčí rada je povinna o zasedaní dozorčí rady informovat představenstvo SH minimálně 24 hodin před zasedáním.

(8) Dozorčí rada SH příjímá usnesení na zasedaní dozorčí rady SH.

(9) Usnesení dozorčí rady je přijato, pokud se pro něj vysloví alespoň 3 členové dozorčí rady.

§6
Povinnost mlčenlivosti člena dozorčí rady


(1) Členové dozorčí rady nesmí umožnit přístup třetím osobám k materiálům získaným v rámci výkonu svých funkcí v dozorčí radě Silicon Hill.

§7
Závěrečná ustanoveni


Schváleno představenstvem SH v Praze dne 4. března 2009.

Jmenné prostory

Varianty
Akce