240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Provozní řád fotoateliéru

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání


Interní předpis klubu Silicon Hill

Provozní řád fotoateliéru

§ 1
Obecná ustanovení
 1. Provozovatelem fotoateliéru je klub Silicon Hill (dále jen "klub)".
 2. Fotoateliér je projektem klubu v souladu s předpisy klubu.
 3. Fotoateliér je umístěn v 3. mezipatře bloku 6 kolejí Strahov.
 4. Další pravidla užívání včetně časového rozvrhu stanoví správce v souladu s předpisy klubu.


§ 2
Správce fotoateliéru
 1. Správce fotoateliéru (dále jen "správce") je vedoucím projektu fotoateliér v souladu s předpisy klubu.
 2. Správce si volí své zástupce z řad členů klubu.
 3. Správce vede evidenci majetku, odpovídá za zařízení fotoateliéru, za jeho provoz a dodržování provozního řádu.
 4. Správce a zástupci správce nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty a provádění úklidu v prostoru fotoateliéru.
 5. Zapůjčení majetku z fotoateliéru schvaluje správce na základě zmocnění předsedou klubu. Každé vynesení majetku mimo fotoateliér musí být evidováno.


§ 3
Přístup do fotoateliéru
 1. Fotoateliér je určen k využití především členům klubu, dále členům Studentské unie ČVUT, studentům a zaměstnancům ČVUT.
 2. Vstup do fotoateliéru je možný jen s platnou čipovou kartou ČVUT, či jinou čipovou kartou kompatibilní s kartou ČVUT a s fotografií člena klubu, která má povolen vstup v databázi karet ČVUT.
 3. Uživatelé jsou povinni při vstupu do fotoateliéru prokázat právo vstupu na čtecím zařízení čipových karet.


§ 4
Práva a povinnosti uživatelů
 1. V celém prostoru fotoateliéru platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů.
 2. Uživatelé jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fotoateliéru, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit správci nebo jeho zástupcům.
 3. Uživatelé v prostorách fotoateliéru užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit správci a toto zařízení je zakázáno používat.
 4. Uživatelé nesmí umožnit vstup osobě, kterou osobně nezná. Uživatel nese plnou odpovědnost za vstup a činnost osob, které vstoupí do fotoateliéru spolu s ním a neprokáže se na čtecím zařízení platnou čipovou kartou povolující vstup do fotoateliéru. Uživatel musí být přítomen osobně ve fotoateliéru po celou dobu přítomnosti těchto osob ve fotoateliéru.
 5. Poslední uživatel, který opouští fotoateliér (žádný jiný uživatel tam nezůstává), je povinen zavřít okna, vypnout všechna zařízení a zhasnout světla.
 6. Provozovatel neodpovídá za ztrátu a škodu na věcech uživatelů vnesených do prostor fotoateliéru. Uživatelé i další osoby si veškerý vlastní vnesený majetek při odchodu odnesou.


§ 5
Rezervační systém
 1. Rezervace času fotoateliéru se provádějí zapsáním se na webové stránce fotoateliéru (http://fotoatelier.siliconhill.cz).
 2. Fotoateliér si uživatel může rezervovat v jednom dni pouze na 5 hodin a v jednom týdnu pouze na 20 hodin. Výjimku z tohoto pravidla může udělit správce.
 3. Jiný uživatel může využívat fotoateliér ve stejný čas pouze po dohodě s již zapsaným uživatelem.
 4. Správce nebo jeho zástupci mohou rezervaci zrušit nebo změnit a jeho rozhodnutí je konečné.


§ 6
Ustanovení společná a závěrečná
 1. V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky. Po dohodě se správcem fotoateliéru či jeho zástupcem je možno, v závislosti na vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.
 2. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení představenstvem klubu.


V Praze dne 11. dubna 2007

Představenstvo klubu Silicon Hill

Jmenné prostory

Varianty
Akce