240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

Pravidla užívání sítě klubu Silicon Hill

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Přesměrováno z Pravidla site)
Přejít na: navigace, hledání

5. 6. 2018 schválilo představenstvo klubu Silicon Hill interní předpis Pravidla sítě klubu Silicon Hill.
Jeho plné znění najdete zde: http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180605-Priloha3-Pravidla_site_klubu_Silicon_Hill.pdf
Jeho znění najdete i na této stránce - jde však pouze o kopii schváleného interního předpisu.

Obsah

Pravidla sítě klubu Silicon Hill

Interní předpis klubu Silicon Hill

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1. Tento předpis stanovuje pravidla pro užívání počítačové sítě klubu Silicon Hill (dále jen „SH“).
2. Předpisu jsou nadřazena Pravidla používání sítě ČVUT [1] a Podmínky přístupu k E-infrastruktuře CESNET [2].
3. Pod pojmy předseda, představenstvo a zástupce bloku se rozumí pojmy tak, jak je definují Stanovy klubu Silicon Hill.

Čl. 2 - Vymezení pojmů

1. Sítí se rozumí souhrn hardwarových a softwarových prostředků potřebných k propojení uživatelů.
2. Zařízením se rozumí zařízení disponující výpočetním výkonem, které lze připojit k síti.
3. Informačním systémem SH (dále jen „IS“) se rozumí databáze uchovávající údaje o zařízeních a členech SH.
4. Oficiální e-mailovou adresou se rozumí adresa v doméně siliconhill.cz nebo sh.cvut.cz, která je každému členu klubu SH přidělena při přijetí do klubu a která je uvedena v IS.
5. Síťovou službou se rozumí služba, jejíž poskytování spočívá v přepravě informací sítěmi.
6. Správce sítě je osoba pověřená předsedou správou sítě.
7. Síťový technik je osoba pověřená správou sítě, její částí nebo služby. Tyto osoby pověřuje správce sítě.
8. Uživatelem se rozumí každý člen SH s aktivní službou síťové členství a další osoba s dočasným oprávněním uděleným správcem sítě k přístupu k síti, její části nebo služby.

Čl. 3 - Organizační struktura

1. Řízení počítačové sítě má hierarchickou strukturu o následujícím členění:

a. předseda,
b. správce sítě,
c. síťový technik.

2. Síť je vedena předsedou.
3. Za oficiální komunikaci mezi členy SH je považován e-mail zaslaný na oficiální e-mailovou adresu člena. E-mail je považován za přečtený 48 hodin po odeslání.

Čl. 4 - Správa síťových služeb

1. Předseda, správce sítě, síťový technik je povinen:

a. zajišťovat v co nejvyšší kvalitě provoz svěřené sítě, její části nebo služby,
b. upozornit předsedu, správce sítě a síťového technika na zjištěné nedostatky spojené se zajišťováním síťové služby,
c. bez zbytečných odkladů přidělit uživatelům s oprávněnou žádostí přístupová práva k síťové službě.

2. Předseda, správce sítě, síťový technik nesmí zneužít:

a. pravomocí vyplývající ze správy svěřené sítě, její části nebo služby,
b. informací získaných při správě svěřené sítě, její části nebo služby.

Čl. 5 - Používání sítě

1. Síť, její část nebo službu mohou využívat pouze uživatelé.
2. Uživatel má nárok:

a. požádat o přidělení přístupových práv k síti, její části nebo službě,
b. na připojení pomocí drátového i bezdrátového (Wi-Fi) síťového rozhraní přičemž maximální povolený počet je jedno drátové a tři bezdrátová rozhraní. 
Výjimku z tohoto pravidla uděluje předseda nebo správce sítě.

3. Uživatel je povinen:

a. mít evidována v IS všechna zařízení, která bude připojovat k síti,
b. nahlásit příslušnému síťovému technikovi jakékoliv změny v údajích uchovávaných v IS,
c. dodržovat platnou legislativu České republiky a pravidla jiných sítí, které prostřednictvím sítě SH používá,
d. nahlásit příslušnému síťovému technikovi zjištěné nedostatky v síti.

4. Uživatel nesmí:

a. poskytnout přístup k síti, její části nebo službě jiné osobě,
b. připojovat do sítě zařízení neevidovaná v IS,
c. připojovat do sítě komunikační zařízení (přepínače, opakovače, směrovače, přístupové body apod.) bez souhlasu správce sítě,
d. instalovat a používat programové vybavení neúměrně zatěžující síť bez souhlasu správce sítě,
e. modifikovat síť bez souhlasu správce sítě.

Čl. 6 - Porušování pravidel

1. Za porušování pravidel se považuje zejména:

a. použití sítě pro činnost, která je komerční, v rozporu s činností SU nebo ČVUT či omezující pro ostatní uživatele,
b. poskytnutí přístupu k síti, její části nebo službě další osobě,
c. připojení neschváleného zařízení do sítě,
d. porušování autorských práv,
e. provádění jakýchkoliv útoků na síť.

2. Na porušování pravidel dohlíží síťový technik a jemu nadřízené orgány.
3. Uživatel, který poruší pravidla tohoto předpisu a jemu nadřazených, může být síťovým technikem dle jeho uvážení potrestán podle závažnosti přestupku:

a. domluvou,
b. omezením či zablokováním přístupu k síti, její části nebo službě až na neomezeně dlouhou dobu,
c. postihem rozhodnutím vyšších instancí.

4. U lehkých přečinů může být po vzájemné dohodě uživatele a zástupce bloku udělen alternativní trest v podobě činnosti prospěšné pro SH, SU či ČVUT.

Čl. 7 - Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a členy SH.
2. O výjimkách, dalších pravidlech používání a podrobnostech rozhoduje předseda nebo správce sítě. Proti rozhodnutí předsedy nebo správce sítě je možné podat odvolání k představenstvu, přičemž toto odvolání nemá odkladný účinek.
3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem klubu SH.

V Praze dne 5. června 2018
Představenstvo klubu Silicon Hill

Přílohy
[1] https://portal.cvut.cz/wp-content/uploads/2016/12/PR8-1999_Pravidla-pouzivani-site-CVUT.pdf
[2] https://www.cesnet.cz/podminky/

Jmenné prostory

Varianty
Akce