240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

VEDENI:Dokumenty:Stanovy

Z old-wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání
Stanovy klubu Silicon HillČl. 1

Úvodní ustanovení


(1) Název klubu je Silicon Hill, jeho zkratka je SH.
(2) Klub Silicon Hill (dále jen „SH“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).
(3) Nedílnou součástí stanov SH jsou stanovy SU.

Čl. 2

Členství


(1) Členem SH se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
(2) Člen SH má právo
a) požívat výhod plynoucích z členství,
b) být informován o činnosti SH,
c) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány SH a obdržet do 30 dnů odpověď,
d) volit a být volen do orgánů SH v souladu se stanovami SH a interními předpisy SH, s výjimkou případu, kdy mu bylo pozastaveno členství.
(3) Člen SH je povinen:
a) dodržovat stanovy SH,
b) dodržovat interní předpisy SH,
c) platit členský příspěvek, vyjma případu, kdy mu bylo placení odpuštěno; podrobnosti odpouštění členských příspěvků stanoví interní předpis SH.
(4) Podmínky pro zánik členství jsou definovány ve stanovách SU.
(5) Členství je pozastaveno z důvodu nezaplacení členských příspěvků nebo rozhodnutím představenstva na základě porušení stanov SH nebo interních předpisů SH. V době pozastavení členství nemá člen nárok na žádné členské výhody.

Čl. 3

Orgány SH


Orgány SH jsou:
1. představenstvo SH (dále jen „představenstvo“),
2. předseda SH (dále jen „předseda“),
3. místopředseda SH (dále jen „místopředseda“),
4. tým manažerů.
5. dozorčí rada

Čl. 4

Představenstvo


(1) Představenstvo je nejvyšším orgánem SH. Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, stanovovat strategii rozvoje SH a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.
(2) Představenstvo tvoří 10 zástupců bloků, 3 zástupci všech členů SH (dále jen „celokluboví zástupci“) a předseda.
(3) Všichni členové představenstva musí být členy SH.
(4) Funkční období volených členů představenstva trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1. ledna. K 31.12. lichého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 3, 5, 7, 9, 11 , k 31.12. sudého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 2, 4, 6, 8, 10 a celoklubových zástupců.
(5) V případě zániku mandátu voleného člena představenstva vyhlásí předseda doplňovací volby. V případě zániku mandátu předsedy je představenstvo povinno do 30 dnů jmenovat nového předsedu. Funkční období nového člena je zkráceno do konce funkčního období původního člena představenstva.
(6) Představenstvo se schází na schůzích. Podmínky pro svolávání schůzí a jejich průběh stanoví jednací řád SH.
(7) Hlasovací právo na schůzích mají pouze členové představenstva, není-li dále stanoveno jinak.
(8) Každý člen představenstva může pro konkrétní schůzi představenstva pověřit jiného člena SH, který není členem představenstva, výkonem svých hlasovacích práv. Jeden člen SH může být pověřen pouze jedním členem představenstva.
(9) „Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi“ se rozumí
a) člen představenstva, nepověřil-li jiného člena SH výkonem svých hlasovacích práv,
b) člen SH, který byl pověřen jiným členem představenstva výkonem jeho hlasovacích práv.
(10) Aby představenstvo bylo usnášeníschopné, musí být přítomna nadpoloviční většina všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
(11) Usnesení je přijato, rozhodne-li o něm představenstvo převahou hlasů „pro“ nad „proti“, hlasy „pro“ jsou alespoň tři.
(12) K přijetí usnesení o změně stanov SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů představenstva.
(13) K přijetí interního předpisu SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
(14) K přijetí usnesení o schválení rozpočtu SH je zapotřebí souhlasu alespoň jedné poloviny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
(15) Člen představenstva ztrácí mandát, pokud se nedostaví on, ani jím pověřený člen dle odst. 8 na tři po sobě jdoucí schůze představenstva.
(16) Další podmínky výkonu volebního práva a organizaci a průběh voleb stanoví volební řád SH.
(17) Funkce předsedy, zástupce bloku, celoklubového zástupce a člena dozorčí rady jsou navzájem neslučitelné. Funkce místopředsedy je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.

Čl. 5

Předseda


(1) Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.
(2) Předsedu jmenuje prezident SU na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo volí předsedu z přihlášených kandidátů tajnou volbou; podrobnosti stanoví jednací řád SH.
(3) Předseda podává představenstvu návrh na jmenování místopředsedy. Předseda je povinen podat tento návrh nejpozději do osmi dnů od svého jmenování do funkce nebo do patnácti dnů od doby, kdy odvolal posledního místopředsedu.
(4) Předseda je správcem sítě SH a správcem domén „sh.cvut.cz“, „siliconhill.cz“ a „hk.cvut.cz“.
(5) Předseda vyhlašuje a organizuje volby zástupců bloků, celoklubových zástupců a členů dozorčí rady a stanovuje jejich průběh, nestanoví-li stanovy SH nebo volební řád SH jinak.
(6) Předseda se může vzdát funkce, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou prezidenta SU.
(7) Předsedu může odvolat představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. V tom případě je odvolán i místopředseda a tým manažerů.
(8) Uvolní-li se post předsedy z důvodů uvedených v odst. 6, přísluší do doby, než bude jmenován nový předseda, výkon jeho funkcí a pravomocí místopředsedovi.
(9) Okamžikem, kdy se předseda ujme funkce zástupce bloku, celoklubového zástupce nebo člena dozorčí rady, zaniká jeho funkce předsedy.

Čl. 6

Místopředseda


(1) Místopředseda zastupuje předsedu.
(2) O jmenování místopředsedy rozhoduje představenstvo na návrh předsedy.
(3) Místopředseda se může vzdát funkce, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(4) Místopředseda může být odvolán
a) předsedou,
b) představenstvem v případě, že vykonává funkce předsedy dle čl. 5 odst. 8, a vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. V tom případě je odvolán i tým manažerů.
(5) Okamžikem, kdy se místopředseda ujme funkce člena dozorčí rady, zaniká jeho funkce místopředsedy.

Čl. 7

Zástupce bloku


(1) Blokem se rozumí budova strahovských kolejí s číslem 2-11. Budova číslo 12 se pro účely těchto stanov a veškerých předpisů SH a usnesení představenstva považuje za součást bloku 11. Každý blok má v představenstvu právě jednoho zástupce bloku.
(2) Zástupce bloku je volen z přihlášených kandidátů studenty bydlícími na příslušném bloku.
(3) Zástupce bloku se může vzdát mandátu, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(4) Zástupce bloku může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho odvolání nadpoloviční většina studentů bydlících na příslušném bloku.
(5)Okamžikem, kdy se zástupce bloku ujme funkce předsedy, celoklubového zástupce nebo člena dozorčí rady, zaniká jeho mandát zástupce bloku.

Čl. 8

Celokluboví zástupci


(1) Celokluboví zástupci jsou voleni všemi členy SH.
(2) Celoklubový zástupce se může vzdát mandátu, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(3) Celoklubový zástupce může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech členů SH.
(4) Okamžikem, kdy se celoklubový zástupce ujme funkce předsedy, zástupce bloku nebo člena dozorčí rady, zaniká jeho mandát celoklubového zástupce.

Čl. 9

Tým manažerů


(1) Pro správu jednotlivých oblastí činnosti klubu jsou jmenováni příslušní manažeři. Tým manažerů patří mezi výkonnou část vedení klubu a je odpovědný předsedovi klubu.
(2) Okruhy působností a pravomoce jednotlivých manažerů stanoví předseda.
(3) Manažery jmenuje a odvolává předseda.
(4) Manažer se může vzdát funkce, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.

Čl. 10

Dozorčí rada


(1) Členové dozorčí rady jsou voleni všemi členy SH.
(2) Funkční období členů dozorčí rady trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1. ledna. K 31.12. lichého roku končí vždy funkční období členů dozorčí rady.
(3) Člen dozorčí rady se může vzdát mandátu, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.
(4) Člen dozorčí rady může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech členů SH.
(5) Další pravomoci a povinnosti členů dozorčí rady jsou defonované v Interním předpisu Dozorčí rada SH
(6) Okamžikem, kdy se člen dozorčí rady ujme funkce předsedy, místopředsedy, zástupce bloku nebo celoklubového zástupce, zaniká jeho funkce člena dozorčí rady.

Čl. 11

Přechodná a závěrečná ustanovení


(1) Zástupci bloků 3, 5, 7, 9, 11 a členové dozorčí rady jsou voleni vždy na podzim lichého roku.
(2) Zástupci bloků 2, 4, 6, 8, 10 a 3 celokluboví zástupci jsou voleni vždy na podzim sudého roku.
(3) Zrušují se stanovy SH schválené představenstvem SH dne 3. prosince 2008.
(4) Všechny interní předpisy SH platné v den nabytí platnosti těchto stanov zůstávají v platnosti.
(5) Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení Studentským parlamentem SU.

V Praze dne 3. 3. 2010
Představenstvo klubu Silicon Hill

V Praze dne 9. 3. 2010
Studentský parlament SU ČVUT

Jmenné prostory

Varianty
Akce