240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

VEDENI:Dokumenty:Stanovy

Z old-wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Odkaz na nové stanovy)
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 1 uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
{{neaktualni}}
 
 
 
<div style="border: solid 1px #000; padding:10px; margin: 10px 0 20px 0;font-size:15px; color: red">
 
<div style="border: solid 1px #000; padding:10px; margin: 10px 0 20px 0;font-size:15px; color: red">
Dne 2. 11. 2016 byly schváleny nové stanovy - '''[http://wiki.siliconhill.cz/images/Stanovy_klubu_SiliconHill.pdf Stanovy klubu Silicon Hill platné od 2.11. 2016]'''
+
Dne 26. 10. 2016 byly schváleny nové stanovy - '''[http://wiki.siliconhill.cz/images/Stanovy_klubu_SiliconHill.pdf Stanovy klubu Silicon Hill platné od 1.1. 2017]'''
 
</div>
 
</div>
  
Řádka 11: Řádka 9:
 
<center>'''Úvodní ustanovení'''</center><br />
 
<center>'''Úvodní ustanovení'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Název klubu je Silicon Hill, jeho zkratka je SH.<br />
+
1. Název klubu je Silicon Hill, jeho zkratka je SH.<br />
(2) Klub Silicon Hill (dále jen „SH“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).<br />
+
2. Klub Silicon Hill (dále jen „SH“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).<br />
(3) Nedílnou součástí stanov SH jsou stanovy SU.<br />
+
3. Nedílnou součástí Stanov SH jsou Stanovy SU.<br />
 +
4. Posláním klubu je:<br />
 +
• hájení zájmů a práv členů SH a ubytovaných na Kolejích Strahov,
 +
• organizace volného času členů SH a ubytovaných na Kolejích Strahov,
 +
• organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
 +
• využití informačních technologií pro podporu studia.
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 2'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 2'''</center><br />
 
<center>'''Členství'''</center><br />
 
<center>'''Členství'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Členem SH se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.<br />
+
1. Členem SH se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.<br />
(2) Člen SH má právo<br />
+
2. Člen SH má právo:<br />
a) požívat výhod plynoucích z členství,<br />
+
• používat výhod plynoucích z členství, které definuje interní předpis Členství v klubu SH,
b) být informován o činnosti SH,<br />
+
být informován o činnosti SH,
c) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány SH a obdržet do 30 dnů odpověď,<br />
+
obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány SH a obdržet do 30 dnů odpověď,
d) volit a být volen do orgánů SH v souladu se stanovami SH a interními předpisy SH, s výjimkou případu, kdy mu bylo pozastaveno členství.<br />
+
volit a být volen do orgánů SH v souladu se Stanovami SH a interními předpisy SH, s výjimkou případu, kdy mu bylo pozastaveno členství.
(3) Člen SH je povinen:<br />
+
3. Člen SH je povinen:
a) dodržovat stanovy SH,<br />
+
dodržovat předpisovou základnu SH a SU,
b) dodržovat interní předpisy SH,<br />
+
• hradit členský příspěvek, vyjma případu, kdy mu byl odpuštěn.
c) platit členský příspěvek, vyjma případu, kdy mu bylo placení odpuštěno; podrobnosti odpouštění členských příspěvků stanoví interní předpis SH.<br />
+
4. Podmínky pro zánik členství jsou definovány v interním předpisu Členství v klubu SH.
(4) Podmínky pro zánik členství jsou definovány ve stanovách SU.<br />
+
5. Členství je pozastaveno z důvodu nezaplacení členských příspěvků nebo rozhodnutím představenstva nebo jak dále definuje interní předpis Členství v klubu SH.<br />
(5) Členství je pozastaveno z důvodu nezaplacení členských příspěvků nebo rozhodnutím představenstva na základě porušení stanov SH nebo interních předpisů SH. V době pozastavení členství nemá člen nárok na žádné členské výhody.<br />
+
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 3'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 3'''</center><br />
Řádka 37: Řádka 39:
 
1. představenstvo SH (dále jen „představenstvo“),<br />
 
1. představenstvo SH (dále jen „představenstvo“),<br />
 
2. předseda SH (dále jen „předseda“),<br />
 
2. předseda SH (dále jen „předseda“),<br />
3. místopředseda SH (dále jen „místopředseda“),<br />
+
3. místopředseda SH (dále jen „místopředseda“).<br />
4. tým manažerů.<br />
+
4. centrála SH (dále jen ,,centrála“).<br />
5. dozorčí rada<br />
+
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 4'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 4'''</center><br />
 
<center>'''Představenstvo'''</center><br />
 
<center>'''Představenstvo'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Představenstvo je nejvyšším orgánem SH. Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, stanovovat strategii rozvoje SH a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.<br />
+
1. Představenstvo je nejvyšším voleným orgánem SH. Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, stanovovat strategii rozvoje SH a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.<br />
(2) Představenstvo tvoří 10 zástupců bloků, 3 zástupci všech členů SH (dále jen „celokluboví zástupci“) a předseda.<br />
+
2. Představenstvo tvoří 10 zástupců bloků, 4 zástupci všech členů SH (dále jen „celokluboví zástupci“ nebo „CKZ“) a předseda.<br />
(3) Všichni členové představenstva musí být členy SH.<br />
+
3. Všichni členové představenstva musí být členy SH.<br />
(4) Funkční období volených členů představenstva trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1. ledna. K 31.12. lichého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 3, 5, 7, 9, 11 , k 31.12. sudého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 2, 4, 6, 8, 10 a celoklubových zástupců.<br />
+
4. Funkční období volených členů představenstva trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1. ledna. K 31. 12. lichého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 3, 5, 7, 9, 11 a celoklubových zástupců CKZ1 a CKZ3, k 31. 12. sudého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 2, 4, 6, 8, 10 a celoklubových zástupců CKZ2 a CKZ4.<br />
(5) V případě zániku mandátu voleného člena představenstva vyhlásí předseda doplňovací volby. V případě zániku mandátu předsedy je představenstvo povinno do 30 dnů jmenovat nového předsedu. Funkční období nového člena je zkráceno do konce funkčního období původního člena představenstva.<br />
+
5. V případě zániku mandátu zástupce bloku nebo CKZ vyhlásí předseda doplňovací volby. Toto funkční období nového člena představenstva je zkráceno do konce funkčního období původního člena představenstva.<br />
(6) Představenstvo se schází na schůzích. Podmínky pro svolávání schůzí a jejich průběh stanoví jednací řád SH.<br />
+
6. V případě zániku mandátu předsedy je představenstvo povinno se do 30 dnů usnést o návrhu na jmenování nového předsedy.<br />
(7) Hlasovací právo na schůzích mají pouze členové představenstva, není-li dále stanoveno jinak.<br />
+
7. Další podmínky výkonu volebního práva a organizaci a průběh voleb stanoví Volební řád SH.<br />
(8) Každý člen představenstva může pro konkrétní schůzi představenstva pověřit jiného člena SH, který není členem představenstva, výkonem svých hlasovacích práv. Jeden člen SH může být pověřen pouze jedním členem představenstva.<br />
+
8. Představenstvo se schází na schůzích minimálně jednou za půl roku. Podmínky pro svolávání schůzí a jejich průběh stanoví Jednací řád SH.<br />
(9) „Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi“ se rozumí<br />
+
9. Hlasovací právo na schůzích mají pouze členové představenstva, není-li dále stanoveno jinak.<br />
a) člen představenstva, nepověřil-li jiného člena SH výkonem svých hlasovacích práv,<br />
+
10. Každý člen představenstva může pro konkrétní schůzi představenstva písemně pověřit jiného člena SH, který není členem představenstva, výkonem svých hlasovacích práv. Jeden člen SH může být pověřen pouze jedním členem představenstva. Podrobnosti stanoví Jednací řád SH.<br />
b) člen SH, který byl pověřen jiným členem představenstva výkonem jeho hlasovacích práv.<br />
+
11. „Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi“ se rozumí člen představenstva, nepověřil-li jiného člena SH výkonem svých hlasovacích práv, člen SH, který byl pověřen jiným členem představenstva výkonem jeho hlasovacích práv.<br />
(10) Aby představenstvo bylo usnášeníschopné, musí být přítomna nadpoloviční většina všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.<br />
+
12. Aby představenstvo bylo usnášeníschopné, musí být přítomna nadpoloviční většina všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. Schůze představenstva, která není usnášeníschopná, není považována za řádnou schůzi.<br />
(11) Usnesení je přijato, rozhodne-li o něm představenstvo převahou hlasů „pro“ nad „proti“, hlasy „pro“ jsou alespoň tři.<br />
+
13. Usnesení je přijato, rozhodne-li o něm představenstvo převahou hlasů „pro“ nad „proti“ a současně „pro“ hlasují alespoň tři osoby s hlasovacím právem, pokud Stanovy nebo interní předpis nevyžadují vyšší počet hlasů.<br />
(12) K přijetí usnesení o změně stanov SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů představenstva.<br />
+
14. K přijetí usnesení o změně Stanov SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů představenstva.<br />
(13) K přijetí interního předpisu SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.<br />
+
15. K přijetí interního předpisu SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.<br />
(14) K přijetí usnesení o schválení rozpočtu SH je zapotřebí souhlasu alespoň jedné poloviny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.<br />
+
16. K přijetí usnesení o schválení rozpočtu SH je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva.<br />
(15) Člen představenstva ztrácí mandát, pokud se nedostaví on, ani jím pověřený člen dle odst. 8 na tři po sobě jdoucí schůze představenstva.<br />
+
17. Člen představenstva ztrácí mandát, pokud se nedostaví na tři po sobě jdoucí řádné schůze představenstva.<br />
(16) Další podmínky výkonu volebního práva a organizaci a průběh voleb stanoví volební řád SH.<br />
+
18. Funkce předsedy, zástupce bloku a celoklubového zástupce jsou navzájem neslučitelné.<br />
(17) Funkce předsedy, zástupce bloku, celoklubového zástupce a člena dozorčí rady jsou navzájem neslučitelné. Funkce místopředsedy je 
+
neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.<br />
+
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 5'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 5'''</center><br />
 
<center>'''Předseda'''</center><br />
 
<center>'''Předseda'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.<br />
+
1. Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.<br />
(2) Předsedu jmenuje prezident SU na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo volí předsedu z přihlášených kandidátů tajnou volbou; podrobnosti stanoví jednací řád SH.<br />
+
2. Předsedu jmenuje prezident SU na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo volí předsedu z přihlášených kandidátů tajnou volbou. Podrobnosti stanoví Jednací řád SH.<br />
(3) Předseda podává představenstvu návrh na jmenování místopředsedy. Předseda je povinen podat tento návrh nejpozději do osmi dnů od svého jmenování do funkce nebo do patnácti dnů od doby, kdy odvolal posledního místopředsedu.<br />
+
3. Předseda podává představenstvu návrh na jmenování místopředsedy. Předseda je povinen podat tento návrh nejpozději do 14 dnů od svého jmenování do funkce, nebo do 14 dnů od doby, kdy místopředseda ztrácí mandát.<br />
(4) Předseda je správcem sítě SH a správcem domén „sh.cvut.cz“, „siliconhill.cz“ a „hk.cvut.cz“.<br />
+
4. Předseda je správcem sítě SH a správcem domén „sh.cvut.cz“, „siliconhill.cz“.<br />
(5) Předseda vyhlašuje a organizuje volby zástupců bloků, celoklubových zástupců a členů dozorčí rady a stanovuje jejich průběh, nestanoví-li stanovy SH nebo volební řád SH jinak.<br />
+
5. Předseda vyhlašuje a organizuje volby členů představenstva a stanovuje jejich průběh, nestanoví-li Volební řád SH jinak.<br />
(6) Předseda se může vzdát funkce, a to<br />
+
6. Předseda se může vzdát funkce, a to  
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,<br />
+
prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,  
b) písemně do rukou prezidenta SU.<br />
+
• písemnou formou prezidentovi SU.
(7) Předsedu může odvolat představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. V tom případě je odvolán i místopředseda a tým manažerů.<br />
+
7. Předsedu může odvolat představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech členů představenstva. V tom případě je odvolán i místopředseda a centrála.<br />
(8) Uvolní-li se post předsedy z důvodů uvedených v odst. 6, přísluší do doby, než bude jmenován nový předseda, výkon jeho funkcí a pravomocí místopředsedovi.<br />
+
8. Uvolní-li se post předsedy z důvodů uvedených v odst. 6, přísluší do doby, než bude jmenován nový předseda, výkon jeho funkcí a pravomocí místopředsedovi.<br />
(9) Okamžikem, kdy se předseda ujme funkce zástupce bloku, celoklubového zástupce nebo člena dozorčí rady, zaniká jeho funkce předsedy.<br />
+
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 6'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 6'''</center><br />
 
<center>'''Místopředseda'''</center><br />
 
<center>'''Místopředseda'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Místopředseda zastupuje předsedu.<br />
+
1. Místopředseda zastupuje předsedu.<br />
(2) O jmenování místopředsedy rozhoduje představenstvo na návrh předsedy.<br />
+
2. O jmenování místopředsedy rozhoduje představenstvo na návrh předsedy, navržený musí souhlasit se svým jmenováním.<br />
(3) Místopředseda se může vzdát funkce, a to<br />
+
3. Místopředseda se může vzdát funkce, a to  
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,<br />
+
prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.<br />
+
• písemnou formou předsedovi.
(4) Místopředseda může být odvolán<br />
+
4. Místopředseda může být odvolán  
a) předsedou,<br />
+
předsedou,  
b) představenstvem v případě, že vykonává funkce předsedy dle čl. 5 odst. 8, a vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. V tom případě je odvolán i tým manažerů.<br />
+
představenstvem v případě, že vykonává funkce předsedy dle čl. 5 odst. 8, a vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny všech členů představenstva.
(5) Okamžikem, kdy se místopředseda ujme funkce člena dozorčí rady, zaniká jeho funkce místopředsedy.<br />
+
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 7'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 7'''</center><br />
 
<center>'''Zástupce bloku'''</center><br />
 
<center>'''Zástupce bloku'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Blokem se rozumí budova strahovských kolejí s číslem 2-11. Budova číslo 12 se pro účely těchto stanov a veškerých předpisů SH a usnesení představenstva považuje za součást bloku 11. Každý blok má v představenstvu právě jednoho zástupce bloku.<br />
+
1. Blokem se rozumí budova Kolejí Strahov s číslem 2–11. Budova číslo 12 se pro účely těchto Stanov a veškerých předpisů SH a usnesení představenstva považuje za součást bloku 11. Každý blok má v představenstvu právě jednoho zástupce bloku.<br />
(2) Zástupce bloku je volen z přihlášených kandidátů studenty bydlícími na příslušném bloku.<br />
+
2. Zástupce bloku je volen z přihlášených kandidátů obyvateli příslušného bloku. <br />
(3) Zástupce bloku se může vzdát mandátu, a to<br />
+
3. Zástupce bloku se může vzdát mandátu, a to  
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,<br />
+
prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.<br />
+
• písemnou formou předsedovi.
(4) Zástupce bloku může být odvolán<br />
+
4. Zástupce bloku může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,<br />
+
představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech členů představenstva,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho odvolání nadpoloviční většina studentů bydlících na příslušném bloku.<br />
+
referendem, dle čl. XIV, b. 12 Stanov SU.
(5)Okamžikem, kdy se zástupce bloku ujme funkce předsedy, celoklubového zástupce nebo člena dozorčí rady, zaniká jeho mandát zástupce bloku.<br />
+
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 8'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 8'''</center><br />
 
<center>'''Celokluboví zástupci'''</center><br />
 
<center>'''Celokluboví zástupci'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Celokluboví zástupci jsou voleni všemi členy SH.<br />
+
1. Celokluboví zástupci jsou voleni všemi členy SH.<br />
(2) Celoklubový zástupce se může vzdát mandátu, a to<br />
+
2. Celoklubový zástupce se může vzdát mandátu, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,<br />
+
prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.<br />
+
• písemnou formou předsedovi.
(3) Celoklubový zástupce může být odvolán<br />
+
3.Celoklubový zástupce může být odvolán
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,<br />
+
představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech členů představenstva,
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech členů SH.<br />
+
referendem, dle čl. XIV, b. 12 Stanov SU.
(4) Okamžikem, kdy se celoklubový zástupce ujme funkce předsedy, zástupce bloku nebo člena dozorčí rady, zaniká jeho mandát celoklubového zástupce.<br />
+
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 9'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 9'''</center><br />
<center>'''Tým manažerů'''</center><br />
+
<center>'''Centrála''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Pro správu jednotlivých oblastí činnosti klubu jsou jmenováni příslušní manažeři. Tým manažerů patří mezi výkonnou část vedení klubu a je odpovědný předsedovi klubu.<br />
+
1. Pro správu jednotlivých oblastí činnosti SH jsou jmenováni příslušní členové centrály. Centrála patří mezi výkonnou část vedení SH a je zodpovědná předsedovi.<br />
(2) Okruhy působností a pravomoce jednotlivých manažerů stanoví předseda.<br />
+
2. Okruhy působností a pravomoce jednotlivých členů centrály stanoví předseda.<br />
(3) Manažery jmenuje a odvolává předseda.<br />
+
3. Členy centrály jmenuje a odvolává předseda, jmenování pozbývá platnosti s ukončením mandátu předsedy. O složení a změnách ve složení centrály informuje předseda představenstvo.<br />
(4) Manažer se může vzdát funkce, a to<br />
+
4. Člen centrály se může vzdát funkce, a to
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,<br />
+
prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
b) písemně do rukou předsedy.<br />
+
• písemnou formou předsedsedovi.
 
<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 10'''</center><br />
 
<center>'''Čl. 10'''</center><br />
<center>'''Dozorčí rada'''</center><br />
 
<br />
 
(1) Členové dozorčí rady jsou voleni všemi členy SH.<br />
 
(2) Funkční období členů dozorčí rady trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1. ledna. K 31.12. lichého roku končí vždy funkční období členů dozorčí rady.<br />
 
(3) Člen dozorčí rady se může vzdát mandátu, a to<br />
 
a) prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,<br />
 
b) písemně do rukou předsedy.<br />
 
(4) Člen dozorčí rady může být odvolán<br />
 
a) představenstvem s uvedením důvodu v případě, se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi,<br />
 
b) referendem vyhlášeným představenstvem, vyslovila-li se v tomto referendu pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech členů SH.<br />
 
(5) Další pravomoci a povinnosti členů dozorčí rady jsou defonované v Interním předpisu Dozorčí rada SH<br />
 
(6) Okamžikem, kdy se člen dozorčí rady ujme funkce předsedy, místopředsedy, zástupce bloku nebo celoklubového zástupce, zaniká jeho funkce člena dozorčí rady.<br />
 
<br />
 
<center>'''Čl. 11'''</center><br />
 
 
<center>'''Přechodná a závěrečná ustanovení'''</center><br />
 
<center>'''Přechodná a závěrečná ustanovení'''</center><br />
 
<br />
 
<br />
(1) Zástupci bloků 3, 5, 7, 9, 11 a členové dozorčí rady jsou voleni vždy na podzim lichého roku.<br />
+
1. Zrušují se Stanovy SH schválené představenstvem dne 3. března 2010.<br />
(2) Zástupci bloků 2, 4, 6, 8, 10 a 3 celokluboví zástupci jsou voleni vždy na podzim sudého roku.<br />
+
2. Dne 1. 1. 2017 pozbývají platnosti všechny interní předpisy, nařízení a usnesení schválené či vydané před 26. 10. 2016.<br />
(3) Zrušují se stanovy SH schválené představenstvem SH dne 3. prosince 2008.<br />
+
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2017.<br />
(4) Všechny interní předpisy SH platné v den nabytí platnosti těchto stanov zůstávají v platnosti.<br />
+
4. První volba CKZ je tímto určena tak, že po skončení mandátu všech CKZ, se CKZ2 a CKZ4 zvolí na plnou délku volebního období, CKZ1 a CKZ3 se zvolí pouze na poloviční délku volebního období. Při další volbě se bude postupovat dle čl. 4 bodu 4. Pořadí CKZ2, CKZ4, CKZ1 a CKZ3 se  určí pravidly pro „Určení a vyhlášení vítězů voleb“ Volebního řádu.<br />
(5) Tyto stanovy nabývají platnosti po schválení Studentským parlamentem SU.<br />
+
 
<br />
 
<br />
V Praze dne 3. 3. 2010<br />
+
V Praze dne 26. 10. 2016 Představenstvo klubu Silicon Hill<br />
Představenstvo klubu Silicon Hill<br />
+
 
+
V Praze dne 9. 3. 2010<br />
+
Studentský parlament SU ČVUT<br />
+
  
 
[[category:dokumenty]]
 
[[category:dokumenty]]

Aktuální verze z 20. 1. 2019, 22:24

Dne 26. 10. 2016 byly schváleny nové stanovy - Stanovy klubu Silicon Hill platné od 1.1. 2017

Stanovy klubu Silicon HillČl. 1

Úvodní ustanovení


1. Název klubu je Silicon Hill, jeho zkratka je SH.
2. Klub Silicon Hill (dále jen „SH“) je kolejním klubem Studentské unie ČVUT (dále jen „SU“).
3. Nedílnou součástí Stanov SH jsou Stanovy SU.
4. Posláním klubu je:

• hájení zájmů a práv členů SH a ubytovaných na Kolejích Strahov,
• organizace volného času členů SH a ubytovaných na Kolejích Strahov,
• organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
• využití informačních technologií pro podporu studia.


Čl. 2

Členství


1. Členem SH se může stát každý, kdo splňuje podmínky členství v SU.
2. Člen SH má právo:

• používat výhod plynoucích z členství, které definuje interní předpis Členství v klubu SH,
• být informován o činnosti SH,
• obracet se s připomínkami, podněty, návrhy a žádostmi na orgány SH a obdržet do 30 dnů odpověď,
• volit a být volen do orgánů SH v souladu se Stanovami SH a interními předpisy SH, s výjimkou případu, kdy mu bylo pozastaveno členství.

3. Člen SH je povinen:

• dodržovat předpisovou základnu SH a SU,
• hradit členský příspěvek, vyjma případu, kdy mu byl odpuštěn.

4. Podmínky pro zánik členství jsou definovány v interním předpisu Členství v klubu SH. 5. Členství je pozastaveno z důvodu nezaplacení členských příspěvků nebo rozhodnutím představenstva nebo jak dále definuje interní předpis Členství v klubu SH.

Čl. 3

Orgány SH


Orgány SH jsou:
1. představenstvo SH (dále jen „představenstvo“),
2. předseda SH (dále jen „předseda“),
3. místopředseda SH (dále jen „místopředseda“).
4. centrála SH (dále jen ,,centrála“).

Čl. 4

Představenstvo


1. Představenstvo je nejvyšším voleným orgánem SH. Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, stanovovat strategii rozvoje SH a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.
2. Představenstvo tvoří 10 zástupců bloků, 4 zástupci všech členů SH (dále jen „celokluboví zástupci“ nebo „CKZ“) a předseda.
3. Všichni členové představenstva musí být členy SH.
4. Funkční období volených členů představenstva trvá nejdéle 2 roky a začíná obvykle 1. ledna. K 31. 12. lichého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 3, 5, 7, 9, 11 a celoklubových zástupců CKZ1 a CKZ3, k 31. 12. sudého roku končí vždy funkční období zástupců bloků 2, 4, 6, 8, 10 a celoklubových zástupců CKZ2 a CKZ4.
5. V případě zániku mandátu zástupce bloku nebo CKZ vyhlásí předseda doplňovací volby. Toto funkční období nového člena představenstva je zkráceno do konce funkčního období původního člena představenstva.
6. V případě zániku mandátu předsedy je představenstvo povinno se do 30 dnů usnést o návrhu na jmenování nového předsedy.
7. Další podmínky výkonu volebního práva a organizaci a průběh voleb stanoví Volební řád SH.
8. Představenstvo se schází na schůzích minimálně jednou za půl roku. Podmínky pro svolávání schůzí a jejich průběh stanoví Jednací řád SH.
9. Hlasovací právo na schůzích mají pouze členové představenstva, není-li dále stanoveno jinak.
10. Každý člen představenstva může pro konkrétní schůzi představenstva písemně pověřit jiného člena SH, který není členem představenstva, výkonem svých hlasovacích práv. Jeden člen SH může být pověřen pouze jedním členem představenstva. Podrobnosti stanoví Jednací řád SH.
11. „Osobou s hlasovacím právem pro danou schůzi“ se rozumí člen představenstva, nepověřil-li jiného člena SH výkonem svých hlasovacích práv, člen SH, který byl pověřen jiným členem představenstva výkonem jeho hlasovacích práv.
12. Aby představenstvo bylo usnášeníschopné, musí být přítomna nadpoloviční většina všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi. Schůze představenstva, která není usnášeníschopná, není považována za řádnou schůzi.
13. Usnesení je přijato, rozhodne-li o něm představenstvo převahou hlasů „pro“ nad „proti“ a současně „pro“ hlasují alespoň tři osoby s hlasovacím právem, pokud Stanovy nebo interní předpis nevyžadují vyšší počet hlasů.
14. K přijetí usnesení o změně Stanov SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů představenstva.
15. K přijetí interního předpisu SH je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech osob s hlasovacím právem pro danou schůzi.
16. K přijetí usnesení o schválení rozpočtu SH je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva.
17. Člen představenstva ztrácí mandát, pokud se nedostaví na tři po sobě jdoucí řádné schůze představenstva.
18. Funkce předsedy, zástupce bloku a celoklubového zástupce jsou navzájem neslučitelné.

Čl. 5

Předseda


1. Předseda řídí klub a zastupuje jej navenek.
2. Předsedu jmenuje prezident SU na základě rozhodnutí představenstva. Představenstvo volí předsedu z přihlášených kandidátů tajnou volbou. Podrobnosti stanoví Jednací řád SH.
3. Předseda podává představenstvu návrh na jmenování místopředsedy. Předseda je povinen podat tento návrh nejpozději do 14 dnů od svého jmenování do funkce, nebo do 14 dnů od doby, kdy místopředseda ztrácí mandát.
4. Předseda je správcem sítě SH a správcem domén „sh.cvut.cz“, „siliconhill.cz“.
5. Předseda vyhlašuje a organizuje volby členů představenstva a stanovuje jejich průběh, nestanoví-li Volební řád SH jinak.
6. Předseda se může vzdát funkce, a to

• prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva, 
• písemnou formou prezidentovi SU.

7. Předsedu může odvolat představenstvo v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech členů představenstva. V tom případě je odvolán i místopředseda a centrála.
8. Uvolní-li se post předsedy z důvodů uvedených v odst. 6, přísluší do doby, než bude jmenován nový předseda, výkon jeho funkcí a pravomocí místopředsedovi.

Čl. 6

Místopředseda


1. Místopředseda zastupuje předsedu.
2. O jmenování místopředsedy rozhoduje představenstvo na návrh předsedy, navržený musí souhlasit se svým jmenováním.
3. Místopředseda se může vzdát funkce, a to

• prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
• písemnou formou předsedovi.

4. Místopředseda může být odvolán

• předsedou, 
• představenstvem v případě, že vykonává funkce předsedy dle čl. 5 odst. 8, a vysloví-li se pro návrh alespoň dvě třetiny všech členů představenstva.


Čl. 7

Zástupce bloku


1. Blokem se rozumí budova Kolejí Strahov s číslem 2–11. Budova číslo 12 se pro účely těchto Stanov a veškerých předpisů SH a usnesení představenstva považuje za součást bloku 11. Každý blok má v představenstvu právě jednoho zástupce bloku.
2. Zástupce bloku je volen z přihlášených kandidátů obyvateli příslušného bloku.
3. Zástupce bloku se může vzdát mandátu, a to

• prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
• písemnou formou předsedovi.

4. Zástupce bloku může být odvolán

• představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech členů představenstva,
• referendem, dle čl. XIV, b. 12 Stanov SU.


Čl. 8

Celokluboví zástupci


1. Celokluboví zástupci jsou voleni všemi členy SH.
2. Celoklubový zástupce se může vzdát mandátu, a to

• prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
• písemnou formou předsedovi.

3.Celoklubový zástupce může být odvolán

• představenstvem s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví alespoň dvě třetiny všech členů představenstva,
• referendem, dle čl. XIV, b. 12 Stanov SU.


Čl. 9

'Centrála


1. Pro správu jednotlivých oblastí činnosti SH jsou jmenováni příslušní členové centrály. Centrála patří mezi výkonnou část vedení SH a je zodpovědná předsedovi.
2. Okruhy působností a pravomoce jednotlivých členů centrály stanoví předseda.
3. Členy centrály jmenuje a odvolává předseda, jmenování pozbývá platnosti s ukončením mandátu předsedy. O složení a změnách ve složení centrály informuje předseda představenstvo.
4. Člen centrály se může vzdát funkce, a to

• prohlášením učiněným osobně na schůzi představenstva,
• písemnou formou předsedsedovi.


Čl. 10

Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Zrušují se Stanovy SH schválené představenstvem dne 3. března 2010.
2. Dne 1. 1. 2017 pozbývají platnosti všechny interní předpisy, nařízení a usnesení schválené či vydané před 26. 10. 2016.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti 1. 1. 2017.
4. První volba CKZ je tímto určena tak, že po skončení mandátu všech CKZ, se CKZ2 a CKZ4 zvolí na plnou délku volebního období, CKZ1 a CKZ3 se zvolí pouze na poloviční délku volebního období. Při další volbě se bude postupovat dle čl. 4 bodu 4. Pořadí CKZ2, CKZ4, CKZ1 a CKZ3 se určí pravidly pro „Určení a vyhlášení vítězů voleb“ Volebního řádu.

V Praze dne 26. 10. 2016 Představenstvo klubu Silicon Hill

Jmenné prostory

Varianty
Akce