240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

6. stanovy SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 27. 12. 2012, 17:15; Fosfor (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


6. Stanovy Studentské unie ČVUT

1. O sdružení

a) Název sdružení je Studentská unie ČVUT (dále jen „SU“).
b) Sídlem sdružení je Zikova 4, 166 36 Praha 6.
c) IČ sdružení je 67981224.
d) Studentská unie ČVUT je založena podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů jako občanské sdružení, které přijímá tyto stanovy.

2. Poslání a činnost

a) organizace kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí,
b) hájení zájmů a práv studentů ČVUT a členů SU,
c) využití informačních technologií pro podporu studia,
d) organizování volného času studentů a členů SU,
e) nákup, správa a prodej majetku pořízeného k dosahování cílů a záměrů SU,
f) podpora mobility studentů a členů,
g) podpora osobnostního a profesního růstu studentů a členů,
h) činnost vyvíjená za účelem dosahování cílů a záměrů SU.

3. Člen a členství

a) Členy SU se mohou stát studenti ČVUT a další fyzické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Člen kteréhokoliv z klubů je členem SU. O přijetí za člena klubu rozhoduje předseda klubu. O přijetí člena, který není členem klubu, rozhoduje prezident SU.
b) Každý člen musí být zapsán na seznam členů klubu nebo na seznam nezávislých členů. U každého člena musí být uvedeno jméno, příjmení, jednoznačný identifikátor definovaný interním předpisem, e-mailová adresa a podpis. Člen svým podpisem stvrzuje prohlášení, že se stává členem SU dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, interní předpisy a souhlasí se zpracováním osobních údajů při evidenci členů.
c) Každý člen má právo
 • být informován o činnosti orgánů SU prostřednictvím zápisů ze schůzí, formou výročních zpráv a finančních výkazů v souladu s interními předpisy,
 • obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány SU a obdržet do 30 dnů odpověď,
 • volit a být volen do vedení v souladu se stanovami a interními předpisy,
 • požívat definovaných výhod člena SU, případně člena klubu.
d) Každý člen má povinnost
 • řídit se stanovami a interními předpisy SU a klubu, kterého je členem,
 • platit členské příspěvky, pokud mu nebyly odpuštěny,
 • zdržet se jednání, které by poškozovalo dobré jméno SU,
 • chránit a hospodárně využívat majetek SU.
e) Každý, kdo je zvolen nebo jmenován do jakékoliv funkce, může z této funkce odstoupit.
f) Členství v SU zaniká
 • vystoupením, a to písemně do rukou předsedy klubu, pokud jde o člena klubu, nebo prezidenta SU, pokud jde o nezávislého člena,
 • nezaplacením členských příspěvků, a uplynutím příslušné lhůty, po kterou je členství pozastaveno,
 • odnětím členství představenstvem klubu, pokud jde o člena klubu, nebo centrálou, pokud jde o nezávislého člena.

4. Orgány

a) Orgány SU jsou
b) Orgány klubů SU jsou

5. Studentský parlament

a) Nejvyšším orgánem SU je Studentský parlament, který je složen z delegátů.
b) Delegáty Studentského parlamentu jsou:
 • prezident SU,
 • dva zástupci AS ČVUT, delegovaní usnesením studentské komory AS ČVUT, kteří zastupují studenty ČVUT,
 • zástupci akademických senátů fakult ČVUT, kteří zastupují studenty fakult ČVUT. Každý AS má ve Studentském parlamentu nejvýše jednoho zástupce, delegovaného usnesením studentské komory daného AS,
 • patnáct zástupců klubů SU v souladu s interními předpisy, kteří zastupují členy klubů.
c) Kluby jsou rozděleny do kategorií podle svého zaměření. Jednotlivé kategorie klubů jsou: kolejní, kulturní, sportovní a zahraniční. Každá kategorie má ve Studentském parlamentu vyčleněn určitý počet míst pro delegáty. Přesné počty delegátů definuje interní předpis SU. Předseda klubu má právo nominovat člena svého klubu na funkci delegáta. Pokud je v dané kategorii počet nominovaných větší než počet míst, vyberou předsedové klubů v dané kategorii delegáty jednomyslně nebo hlasováním podle pravidel pro hlasování shromáždění klubů. Pokud nedojde k dohodě o obsazení všech míst, stávají se delegáty nezvolení kandidáti nominovaní předsedy klubů s největším počtem hlasů. Pokud není v dané kategorii počet nominovaných větší než počet míst, stávají se nominovaní delegáty automaticky. Pokud zbývají v dané kategorii volná místa, nominují předsedové klubů v dané kategorii společné kandidáty, kteří se schválením studentským parlamentem stávají společnými delegáty. Pokud vznikne v dané kategorii nový klub a nominuje-li kandidáta, společní delegáti přichází o mandát. Zánikem klubu zaniká mandát delegáta nominovaného předsedou tohoto klubu.
d) Studentský parlament se schází minimálně jednou za pololetí. Zasedání svolává prezident SU nejpozději 14 dnů před jeho konáním. Mimořádné zasedání svolává prezident, pokud to považuje za nutné nebo pokud o to požádá aspoň třetina delegátů Studentského parlamentu. Lhůty pro svolání mimořádného zasedání a způsob svolání zasedání určuje Studentský parlament usnesením.
e) Delegát Studentského parlamentu má funkční období dva roky. Odvolat delegáta může ten, kdo jej má právo nominovat. Delegát pozbývá mandát, pokud se bez omluvy nedostaví na tři po sobě jdoucí řádně svolaná zasedání nebo se nedostaví na žádné jednání po dobu delší než jeden rok. V tom případě se delegátem stává náhradník, pokud je jmenován.
f) Studentský parlament
g) Studentský parlament je schopen jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Usnesení o schválení či změně stanov je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech delegátů. Pro usnesení o zániku SU musí hlasovat všichni delegáti Studentského parlamentu. Usnesení Studentského parlamentu musí být vydáno písemně a zveřejněno.

6. Shromáždění klubů

a) Shromáždění klubů je složeno z předsedů všech klubů SU.
b) Počet hlasů jednotlivých předsedů je definován jako celá část přirozeného logaritmu definovaného příjmu klubu v tisících Kč, minimálně 1 hlas. Definovaný příjem klubu je definován jako součet příjmů od členů klubu (členské příspěvky, platby za služby, dary apod.) a příjmů získaných mimo SU (granty, dary, platby za služby), a to za minulé pololetí. Do definovaných příjmů nejsou započítané žádné platby v rámci SU.
c) Shromáždění klubů se schází tehdy, pokud studentský parlament schválí usnesení, které zároveň schvaluje shromáždění klubů. Zasedání svolává prezident po dohodě s předsedy klubů. Zasedání je možné opakovat, pokud nebylo u všech bodů jednání dosaženo usnesení. To znamená, že musí být usnesení Studentského parlamentu buď nadpoloviční většinou hlasů schváleno, nebo nadpoloviční většinou hlasů zamítnuto.
d) Shromáždění klubů
e) Usnesení shromáždění klubů je přijato, pokud pro ně hlasovali předsedové klubů s více než 50 % všech rozdělených hlasů. Pro usnesení o zániku SU musí hlasovat všichni předsedové klubů. Usnesení shromáždění klubů musí být vydáno písemně, podepsáno přítomnými předsedy klubů a zveřejněno.

7. Výbory Studentského parlamentu

a) Výbor Studentského parlamentu (dále jen „výbor“) je pracovní a poradní skupinou Studentského parlamentu, jeho členové jsou jmenováni a odvoláváni usnesením Studentského parlamentu. Výbor musí mít aspoň tři členy.
b) Pravomoci a povinnosti výboru jsou definovány interním předpisem.
c) Funkční období členů výboru nesmí být delší než dva roky.
d) Povinnými výbory jsou:
e) Další výbory Studentského parlamentu vytváří a ruší Studentský parlament.

8. Centrála

a) Centrála je výkonnou částí SU. Hlavou centrály je prezident.
b) Počet členů centrály nesmí být nižší než tři. Členy centrály jsou i prezident a viceprezident (pokud je jmenován). Členové centrály jsou navrhováni prezidentem a schvalováni Studentským parlamentem. Pravomoci jednotlivých členů centrály schvaluje centrála v rámci pravomocí jí svěřených.
c) Funkční období členů centrály trvá dva roky. Členové centrály mohou být prezidentem odvoláni. Členové centrály automaticky pozbývají mandátu při odvolání nebo odstoupení prezidenta.
d) Centrála se schází zpravidla jednou měsíčně. Zasedání svolává prezident. Lhůty pro svolání a způsob svolání zasedání určuje centrála usnesením.
e) Centrála
f) Centrála je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů centrály. Usnesení centrály musí být vydáno písemně a zveřejněno. Proti rozhodnutí centrály je možno se odvolat do 14 dnů od vydání usnesení ke Studentskému parlamentu.

9. Prezident

a) Prezident je statutárním orgánem SU, řídí SU a navenek ji zastupuje.
b) Funkční období prezidenta trvá dva roky. Prezident může písemně pověřit některého ze členů centrály výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
c) Prezident nesmí zároveň zastávat funkci předsedy nebo místopředsedy klubu. Při odvolání nebo odstoupení prezidenta přechází jeho pravomoci na delegáta Studentského parlamentu zastupujícího klub, který má největší počet hlasů ve shromáždění klubů. Ten svolá nejpozději do 30 dnů zasedání Studentského parlamentu za účelem volby prezidenta SU.
d) Prezident
 • řídí a koordinuje činnost SU,
 • je odpovědný za její činnost a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření SU,
 • informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se SU a jejích klubů,
 • spravuje finanční prostředky a majetek SU mimo finančních prostředků a majetku klubů,
 • svolává zasedání Studentského parlamentu a centrály,
 • navrhuje a odvolává členy centrály,
 • přijímá členy SU a zapisuje je na seznam nezávislých členů,
 • přijímá příspěvky a dary pro SU,
 • má nárok na odměnu.

10. Klub

a) Klub je zájmové sdružení určitého počtu členů, sdružující tyto členy za účelem prosazování společných zájmů.
b) Každý klub musí mít vlastní stanovy, které definují podmínky fungování klubu. Klub dále vydává interní předpisy klubu. Stanovy klubu a interní předpisy klubu musí být v souladu se stanovami a interními předpisy Studentská unie ČVUT|SU. Stanovy klubu a jejich změny schvaluje představenstvo a musí být schváleny Studentským parlamentem.
c) Založit klub může přípravný výbor složený ze tří členů. Přípravný výbor vytvoří a předloží Studentskému parlamentu ke schválení stanovy klubu a cíle klubu. Klub začíná fungovat schválením stanov. Přípravný výbor se stává představenstvem klubu.
d) V případě porušování stanov nebo interních předpisů orgány klubu je centrála oprávněna pozastavit činnost klubu. Prezident tímto získává pravomoci předsedy klubu a centrála pravomoci představenstva klubu. V případě, že se původní představenstvo odvolá do sedmi dnů proti rozhodnutí centrály, není centrála oprávněna do doby projednání odvolání Studentským parlamentem provádět jakékoliv nezvratné a zásadní kroky s finančními prostředky a majetkem klubu.
e) Klub zaniká, jestliže se pro zánik vysloví všichni členové představenstva. O majetku zaniklého klubu rozhodne Studentský parlament. V případě, že je pozastavena činnost klubu, může rozhodnout o zániku klubu Studentský parlament.

11. Představenstvo

a) Představenstvo klubu je výkonnou částí klubu. Hlavou představenstva je předseda.
b) Členové představenstva jsou voleni v souladu se stanovami klubu. Počet členů představenstva nesmí být nižší než tři.
c) Funkční období členů představenstva trvá nejdéle dva roky. Členové představenstva mohou být v souladu se stanovami klubu členy klubu odvoláni.
d) Schůze představenstva, jejich termíny a způsob svolání definují stanovy a interní předpisy klubu. Představenstvo se schází minimálně jednou za půl roku.
e) Představenstvo
f) Představenstvo je schopno jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů představenstva, není-li ve stanovách klubu uvedeno jinak. Usnesení o schválení či změně stanov klubu je přijato, hlasovala-li pro něj dvoutřetinová většina všech členů představenstva. Pro usnesení o zániku klubu musí hlasovat všichni členové představenstva. Usnesení představenstva musí být vydáno písemně a zveřejněno.
g) Představenstvo je povinno uspořádat referendum o odvolání člena představenstva na základě petice minimálně 30 % členů klubu. Referendum musí být uspořádáno nejpozději do 60 dnů od předání petice předsedovi klubu. O odvolání člena představenstva rozhodne nadpoloviční většina všech členů klubu, kteří jsou oprávněni jej volit.

12. Předseda a místopředseda

a) Předseda řídí klub a navenek jej zastupuje. Předsedu jmenuje prezident na základě návrhu představenstva.
b) Funkční období předsedy trvá dva roky, pokud stanovy klubu nestanoví kratší dobu. Předseda může písemně pověřit některého ze členů klubu výkonem některých svých práv a povinností, nezbavuje se tím však své odpovědnosti.
c) Předseda
 • řídí a koordinuje činnost klubu,
 • je odpovědný za činnost a hospodaření klubu a nese hmotnou odpovědnost za hospodaření klubu a na základě pověření prezidenta je oprávněn nakládat s finančními prostředky a s majetkem klubu a jménem klubu samostatně uzavírat smlouvy do stanovené výše.
 • informuje a je informován o všech zásadních věcech týkajících se klubu,
 • spravuje finanční prostředky a majetek klubu,
 • svolává zasedání představenstva,
 • vyhlašuje volby do představenstva,
 • přijímá členy klubu a zapisuje je na seznam členů klubu,
 • přijímá příspěvky a dary pro klub,
 • má nárok na odměnu.
d) Předseda nesmí zároveň zastávat funkci předsedy nebo místopředsedy jiného klubu.
e) Pravomoci místopředsedy definují stanovy klubu.

13. Přechodná, závěrečná a zrušující ustanovení

a) Zrušují se stanovy schválené dne 5. 4. 2005.

Schváleno na zasedání Studentského parlamentu Studentské unie ČVUT dne 12. 5. 2005 a shromážděním klubů Studentské unie ČVUT dne 12. 5. 2005.


Stanislav Šmejkal, prezident SU ČVUT
Zbyněk Čech, předseda klubu Silicon Hill
Jmenné prostory

Varianty
Akce