240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png Content of this wiki is DEPRECATED 240px-Diamond warning sign (Vienna Convention style).svg.png

1. stanovy SU

Z old-wiki.siliconhill.cz
Verze z 27. 12. 2012, 17:17; Fosfor (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


1. Stanovy Studentské unie ČVUT

I. Studentská unie ČVUT

 1. Název sdružení je "Studentská unie ČVUT", ve zkratce "SU ČVUT".
 2. Sídlem sdružení je Zikova 4, 166 35 Praha 6 Dejvice
 3. Cílem činnosti sdružení je rozvoj a podpora kulturních, sportovních, vědeckých a jiných zájmových činností studentů. Ochrana a prosazování práv a zájmů studentů ČVUT.

II. Orgány sdružení

Orgány Studentské unie ČVUT tvoří Rada Studentské unie ČVUT, Shromáždění členů Studentské unie ČVUT, manažer, předseda Rady Studentské unie ČVUT a Fakultní Shromáždění každé z fakult ČVUT.
Jejich další činnost, práva a povinnost dále vymezuje Jednací řád SU ČVUT, který je nedílnou součástí těchto stanov.

III. Zastupování studentů

 1. Institut zastoupení
  SU ČVUT je mimo jiné založena k ochraně zájmů a práv studentů ČVUT, kteří o zastupování SU ČVUT požádali, vrámci školy. Zastupovaným studentem se může stát každý student ČVUT, který svou vůli být zastupován stvrdí podpisem, jímž zároveň vyjadřuje souhlas se stanovami. Tento podpis musí být vyznačen v Seznamu zastupovaných studentů. Seznam zastupovaných studentů musí obsahovat u každého studenta jméno, rodné číslo, fakultu a ročník.
 2. Zánik zastoupení
  Institut zastoupení končí výmazem příslušných údajů ze Seznamu zastupovaných studentů jako následek:
  a) ukončení studia
  b) doručení písemné žádosti o ukončení zastupování Radě
 3. Práva a povinnosti zastupovaných studentů
  Zastupovaným studentům vůči SU ČVUT nevyplývají žádné povinnosti ani závazky.
  Zastupovaní studenti mají právo účastnit se Fakultního shromáždění a podílet se na volbě a odvolání : Zástupce fakulty.

IV. Členství

 1. Členy SU ČVUT mohou být studenti ČVUT a fyzické či právnické osoby, jež vyvíjejí aktivitu zaměřenou k dosahování cílů sdružení.
 2. Vznik členství
  Členství vzniká zápisem do Seznamu členů. O zapsání do tohoto seznamu rozhoduje
  a) v případě studenta ČVUT příslušný Zástupce fakulty. Pokud tento Zástupce zápis studenta odmítne, ten má právo odvolat se k Radě. V tomto případě odvolání rozhodnou o zápisu zbývající členové Rady nadpoloviční většinou všech hlasů.
  b) v případě jiné osoby Rada nadpoloviční většinou všech hlasů
  Seznam členů musí obsahovat u každého člena jméno, rodné číslo a případné další údaje nutné pro identifikaci člena.
 3. Zánik členství
  Členství zaniká výmazem člena ze Seznamu členů jako následek
  a) úmrtí
  b) doručení písemné žádosti o ukončení členství Radě
  c) ukončení studia, pokud člen nepodá žádost o pokračování členství
  d) rozhodnutí Shromáždění členů nadpoloviční většinou přítomných členů
 4. Práva a povinnosti členů
  Právem každého člena je účastnit se Shromáždění členů a podílet se na jeho rozhodování. Jeho povinností je vyvíjet činnost zaměřenou k dosahování cílů sdružení. Členové jsou povinni řídit se Stanovami, Interními předpisy a rozhodnutím Rady.

V. Hospodaření

 1. Předmětem činnosti SU ČVUT jsou zejména
  a) organizace kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
  b) zajištění informační podpory studentů
  c)správa a provoz majetku pořízeného k dosahování záměrů sdružení
 2. V souladu s vymezeným předmětem činnosti tvoří
  a) příjmy
  • peněžní hotovosti získané ze vstupného na akce pořádané SU ČVUT
  • peněžní hotovosti získané z bufetového prodeje občerstvení a organizace tomboly na těchto akcích
  • úhrady jiných organizací za služby poskytnuté v rámci studentských aktivit
  • příspěvky a dary sponzorů
  • jiné, /nahodilé/ příjmy
  b) výdaje
  • nájemné a úhrady za služby spojené s pořádáním akcí
  • úhrady spojené s provozem majetku SU ČVUT
  • platby za nákup zboží sloužícího k získání výše popsaných příjmů
  • odměny studentům nebo členům SU ČVUT za jejich aktivity, které jsou v souladu s cílem sdružení
  • provozní náklady
  • poplatky a jiné nepravidelné platby
 3. V případě zániku sdružení připadne po vyrovnání závazků a pohledávek veškerý zbylý majetek jiné studentské organizaci při ČVUT nebo ČVUT dle rozhodnutí Rady.
 4. Podrobnosti ohledně hospodaření mohou být upraveny Interními předpisy.

VI. Interní předpisy

 1. Interní předpisy jsou předpisy upravující podrobněji práva, povinnosti členů a orgánů. Interní předpisy nesmí rozšiřovat povinnosti členů nad rámec daný Stanovami. Interní předpisy nesmí být v rozporu se těmito Stanovami nebo zákony ČR. Rozhoduje o nich Shromáždění členů v souladu s jednacím řádem SU ČVUT.

VII. Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení první Rady
 2. Členy první Rady jmenuje Studentská sekce Akademického senátu ČVUT. Volby dalších Zástupců fakult se musí konat nejpozději do konce roku 1998, jinak sdružení zaniká.
Jmenné prostory

Varianty
Akce